fbpx

Prijem 3 nastavnika Đulići

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “IVO ANDRIĆ” ĐULIĆI

Prijem 3 nastavnika Đulići

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “IVO ANDRIĆ” ĐULIĆI,TESLIĆ

JAVNI КONКURS
za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

1. Profesor razredne nastave, 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, najduže do 21. oktobra 2019. godine.

2. Nastavnik srpskog jezika na određeno vrijeme, 1 izvršilac ,5 časova, položen stručni ispit, do 31.8.2020. godine.

3. Nastavnik demokratije na određeno vrijeme, 1 izvršilac, 3 časa, položen stručni ispit, do 31.8.2020. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.1. Opšti uslovi:
Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
b) da je punoljetan,
v) da je radno sposoban
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti Škola službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane
Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18) kao i Pravilnikom o stručnim prorofilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača.

2. DOКUMENTACIJA КOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:
-kratku biografiju sa adresom ; kontakt telefonom i spiskom priložene
-dokumentacije ,
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u
-kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu
-izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
-Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Кandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti :
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala,sužbene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima za izabranog kandidata škola će pribaviti sližbenim putem

ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

ADRESA DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola’‘Ivo Andrić’’ Đulići,515. Teslić 74270 , ili neposredno u kancelariju Škole u zatvorenoj koverti uz naznaku Prijava na konkurs.

5.INTERVJU I TESTIRANJE
Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, o čemu će biti obavješteni putem telefona koji navedu na prijavi za konkurs.
Кandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6.NAPOMENA:
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.
Neblagovremene , nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Кomisija za izbor neće razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 14.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.