fbpx

Prijem 3 nastavnika JU OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čelopek

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čelopek

Prijem 3 nastavnika JU OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čelopek

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čelopek
Broj: 1072/20

Na osnovu člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. glasnik RS 44/17, 31/18, 84/19 i 35/20), direktor škole donosi odluku da se raspiše

OGLAS
za prijem radnika

Na određeno vrijeme:
1. Nastavnik srpskog jezika, puna norma, do povratka radnika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
2. Nastavnik ruskog jezika, za 12 časova, do 31.08.2021. godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
3. Nastavnik demokratije, za 7 časova do 31.08.2021. godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br. 74/18, 26/19), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl. glasnik RS 77/09; 86/10; 25/14).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sledeće dokumente:
-rodni list ili kopiju lične karte,
-uvjerenje o državljanstvu,
-ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Lekarsko uvjerenje, uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.
Testiranje i intervju obaviće se 02.10.2020. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 09.00 časova i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Кandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.
Prijave slati na adresu: JU OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čelopek bb, 75400 Zvornik.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 24.09.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.