fbpx

Prijem 3 nastavnika JU OŠ „DONJI ŽABAR“

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „DONJI ŽABAR“

Prijem 3 nastavnika JU OŠ „DONJI ŽABAR“

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „DONJI ŽABAR“ DONJI ŽABAR
TRG MLADOSTI 4, 76 273 DONJI ŽABAR

JAVNI КONКURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA NEODREĐENO VRIJEME
1. Nastavnik srpskog jezika, pripravnik (puna norma)
2. Nastavnik biologije, pripravnik ( 8 časova)
3. Nastavnik fizičkog vaspitanja, pripravnik ( 11 časova)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16, 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15).

Кandidati dostavljaju sledeće dokumente:
1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad; (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
6. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, ( škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
10. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
11.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
12.uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
13. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i14.uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dana, 2.10.2020. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Testiranje kandidata u 10,00 časova.
Intervju sa kandidatima u 11,00 časova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Donji Žabar“ Trg Mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.
Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18, 26/19).

Napomena: Кandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdrastvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od 2 metra, te obavezna upotreba maski.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 24.09.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.