fbpx

Prijem 3 nastavnika JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Srbac

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Srbac

Prijem 3 nastavnika JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Srbac

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU OSNOVNA ŠKOLA“JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“
SRBAC
Broj: 719/20

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik „RS br.44/17, 31/18, 84/19 i 63/20), direktor škole raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik biologije, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, 16 nastavnih časova;
2. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom,na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma,
3. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
d) da se ne vodi u Registru lica pravosnžno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
đ) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja da nije pokrenut krivični postupak.

Pored navedenih opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16, i 66/18), kandidat za svako navedeno radno mjesto mora ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i Pravilnikom o proceduri prijema i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj:102/14, 74/18 i 26/19).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20) i Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj: 102/14, 74/18 i 26/19) :
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta,
3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca na navedinim poslovima,
6) uvjerenje opštinskog (gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20), imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20).
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. Stav 1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Škola će postaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, na oglasnoj tabli u školi a i po mogućnosti na internet stranicu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 28.10.2020. godine u 16 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Ulica Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.