fbpx

Prijem 3 nastavnika JU OŠ „Sokolac“

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 113. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) direktor JU Osnovne škole „Sokolac“ Sokolac raspisuje JAVNI KONKURS za upražnjeno radno mjesto

Prijem 3 nastavnika JU OŠ „Sokolac“

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠKOLA “SOKOLAC”
SOKOLAC
Na osnovu člana 113. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) direktor JU Osnovne škole „Sokolac“ Sokolac raspisuje

JAVNI KONKURS
za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik matematike – 4 časa redovne nastave sedmično, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021. godine (do 31.08.2021. godine).
2. Nastavnik fizike – 4 časa redovne nastave sedmično, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021. godine (do 31.08.2021. godine).
3. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 5 časova redovne nastave sedmično, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/2021. godine (do 31.08.2021. godine).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15).
Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava su:
1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3.Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa;
5.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanastva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20)).
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 77/09 i 86/10, 25/14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20);
2.Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – (navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše)“ na adresu Ul.
Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave za radna mjesta pod 1. i 3. (nastavnik matematike i nastavnik tehničkog obrazovanja) obaviće se dana 14.05.2021. godine sa početkom u 10,00 časova, a intervju će se obaviti istog dana sa početkom u 11,00 časova. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave za radno mjesto pod 2. (nastavnik fizike) obaviće se dana 14.05.2021. godine sa početkom u 12,00 časova, a intervju će se obaviti istog dana sa početkom u 13,00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama škole.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 28.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.