fbpx

Prijem 3 nastavnika JU Osnovna škola „Ivo Andrić“

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Ivo Andrić“

Prijem 3 nastavnika JU Osnovna škola „Ivo Andrić“

OPIS RADNOG MJESTA
1.Nastavnik – profesor njemačkog jezika – radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno –obrazovnom procesu, rad na određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa bolovanja – 8 časova redovne nastave sedmično;
2.Nastavnik – profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, rad na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine- 4 časa redovne nastave sedmično;
3.Nastavnik – profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, rad na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2022. godine- 5 časova redovne nastave sedmično.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15) i Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19 ).
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, i spiskom priložene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću ovjerenu dokumentaciju :
1.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
3. Da je radno sposoban (a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela učinjena protiv ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenja iz stava 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);
7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako se u radni odnos prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
11. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža, ako se u radni odnos prima lice sa radnim iskustvom;
14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 104. stav (6) (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidati su dužni lično ili putem pošte dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se na pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Kulaši 119, 78 430 Kulaši sa naznakom “Za konkurs”.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana 28.09.2021. godine (utorak) sa početkom u 10,00 časova.
NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba zaštitnih maski.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 23.09.2021

Datum objave: 15.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.