fbpx

Prijem 3 nastavnika JU Tehnička škola ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnička škola ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina

Prijem 3 nastavnika JU Tehnička škola ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Bijeljina
Račanska bb, tel.: 055/250-386, e-mail: [email protected]
Broj: 2044/20

Na osnovu člana 106. i 132.stav (3) tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) direktor Škole raspisuje

К O N К U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik istorije, 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine, 1 izvršilac,
2. Nastavnik saobraćajne grupe predmeta, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme do povratka direktora sa funkcije, a najkasnije do 31.08.2021. godine, 1 izvršilac,
3. Nastavnik elektro grupe predmeta, 8 časova praktične nastave i 2 časa informatike, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine , 1 izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12, 80/14 i 83/15). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 108. stav 3. i 4. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18) i odredbi Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
*da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
*da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
*da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zlupotrebe opojnih sredstava,
*uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
*uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Кandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za lica koja konkurišu za radno mjesto pod tačkom 1. i tačkom 2., lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita za lica koja konkurišu za radno mjesto pod tačkom 1. i tačkom 2., lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla, za lica koja konkurišu za radno mjesto pod tačkom 1. i tačkom 2., lice koja konkurišu za prijem u radni odnos sa radnim iskustvom,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs za lica sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18) ispunjavala sulove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesta pod tačkom 1. je dana 08.10.2020. godine u 11,00 časova, za radno mjesta pod tačkom 2. je dana 08.10.2020. godine u 10,00 časova, a za radno mjesta pod tačkom 3. je dana 08.10.2020. godine u 12,00 časova, u prostorijama JU Tehničke škole ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina, ul. Račanska bb.
Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Tehnička škola ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina, Račanska bb, sa naznakom „ PRIJAVA NA КONКURS’ (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 23.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.