fbpx

Prijem 3 nastavnika Kozarac

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Кozarac“

Prijem 3 nastavnika Kozarac

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Кozarac“
Maršala Tita bb
79202 Кozarac
Tel/fax: 052/346-042

Na osnovu člana 113.,114 i 123. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17 i 31/18) direktor škole raspisuje:

К O N К U R S
za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik ili profesor fizike, 1 izvršilac, 8 časova određeno vrijeme, do 31.08.2020
2. Nastavnik ili profesor razredne nastave ,1 izvršilac,puna norma određeno vrijeme,do 31.08.2020
3. Nastavnik ili profesor jezika bošnjačkog naroda, 12 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do okončanja sudskog procesa a najkasnije do 31.08.2020.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu- ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16 i 66/18),kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača(„ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 , 86/10 i 25/14) i Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18i 26/19 ).

Opšti uslovi:
1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2.da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti(ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačaka 5 i 6 za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 ) na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:
1.ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi
5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji(zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Кomisija za izbor obaviće testiranje i intervju .Intervju i testiranje će se održati dana 28.08.2019.godine (srijeda) u 09 h u prostorijama škole.Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole,najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Кonkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“broj 74/18 i 26/19)
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs“, dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola“Кozarac“ Ulica Maršala Tita bb,
79 202 Кozarac

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 16.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.