fbpx

Prijem 3 nastavnika Lopare

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Sveti Sava“ Lopare

Prijem 3 nastavnika Lopare

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Lopare
75240 Lopare, Školska 3
tel.: 055/650-261, e-mail: [email protected]
Broj: 418/19

Na osnovu člana 113. tačka 1. i 7. i člana 139. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18), direktor škole raspisuje:

К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

1.Nastavnik razredne nastave …….1 izvršilac – 4 časa sedmično, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 31.08.2020. godine,
2.Nastavnik engleskog jezika i književnosti ……….1 izvršilac – 4 časa sedmično, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 31.08.2020. godine,
3.Bibliotekar…………….1 izvršilac – 41,67% norme, lice sa radnim iskustvom na poslovima bibliotekara i položenim stručnim ispitom za zvanje bibliotekar, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 31.08.2020. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za navedena radna mjesta potrebna je odgovarajuća stručna sprema prema Zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, Pravilniku o finansiranju osnovnih škola, Zakonu o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske i Zakonu o radu.
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/16, 66/18).
Кandidati moraju ispunjavati uslove po članu 104. i 111. (samo za radno mjesto pod rednim brojem 1.) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (Sl.gl.RS br.1/16, 66/18) koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se okazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protivdostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi su:
1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo za kandidate za radno mjesto pod rednim brojevima 1. i 3.) i
3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Potrebna dokumentacija:
Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/2018):
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za kandidate za radno mjesto pod rednim brojevima 1. i 3.),
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi (samo za kandidate za radno mjesto pod rednim brojevima 1. i 3.)
5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (samo za kandidate za radno mjesto pod rednim brojevima 1. i 3.).
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кanidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će biti pisanim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Pravo učešća na konkursu za radno mjesto pod rednim brojevima 1. i 3.) imaju i lica koja ispunjavaju uslove po članu 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Lopare, Školska 3, 75240 Lopare.
Кonkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Loparama i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.