fbpx

Prijem 3 nastavnika Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Roćević

Ovaj oglas je istekao

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Roćević

Prijem 3 nastavnika Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Roćević

OPIS RADNOG MJESTA
Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Roćević,
raspisuje:

K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, 5 časova, lice bez radnog iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine, sa radom u PO Branjevo.
2. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac, 5 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine, sa radom u Centralnoj školi u Roćeviću i PO Branjevo.
3. Bibliotekar – 1 izvršilac, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 44/17 i 31/18.) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik“ Republike Srpske, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike“ Srpske broj: 74/18 i 26/19).
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Prijava na konkurs ( potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju;
2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
7. Uvjerenje o državljanstvu;
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom;
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštituo utvrđenom status člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
11. Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove, kao i lica koja su ispunjavale uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme;
13. Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci, koje prilaže samo izabrani kandidat
nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
14. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
15. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, prije zasnivanja radnog odnosa;
16. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenja iz tačke 14. i 15. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,
odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.09.2021. godine (utorak) u 10,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku i dnevnom listu „Glas Srpske“ Banja Luka.
Prijave dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Roćević bb, 75413 Kozluk.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 16.09.2021

Datum objave: 09.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.