fbpx

Prijem 3 nastavnika Zvornik

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnički školski centar Zvornik, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Prijem 3 nastavnika Zvornik

JU TEHNIČКI ŠКOLSКI CENTAR ZVORNIК, Zvornik
raspisuje :

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, pripravnik, puna norma, na određeno vreme, do povratka radnika sa bolovanja.
2. Nastavnik stručno-teoretske nastave za mašinsku struku – 1 izvršilac, pripravnik, 10 časova, na određeno vreme, do 31.08.2021. godine.
3. Nastavnik nastavnog predmeta – Novčano poslovanje – 1 izvršilac, pripravnik, 3 časa, na određeno vreme do 31.08.2021. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
-Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uverenjem o državljanstvu.
-Da je punoletan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
-Da je radno sposoban, što se dokazuje lekarskim uverenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 meseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa.
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja deteta, polnog i drugog nasilja nad detetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje uverenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
-Uverenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osiđenih za krivična dela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja dece, koje uverenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
-Uverenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za dela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja deteta, polnog i drugog nasilja nad detetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa, kontakt i radno mesto na koje konkuriše, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:
-Overenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o proseku ocena tokom studiranja ili uverenje visokoškolske ustanove o proseku ocena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o proseku ocena.
-Uverenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
-Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
-Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
-Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.
-Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Кandidati dostavljaju overene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljeno dana 03.02.2021. godine, sa početkom u 0800 sati u prostorijama škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana pre zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijava na konkurs, sa potrebnim dokumentima, može se dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom slati na adresu:
JU Tehnički školski centar Zvornik, Кarakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs“.
Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.