fbpx

Prijem 3 pripravnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Кazneno-popravni zavod Banjaluka

Prijem 3 pripravnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
MINISTARSTVO PRAVDE
Кazneno-popravni zavod Banjaluka

raspisuje:

J A V N I К O N К U R S
za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini

Кazneno-popravni zavod Banja Luka raspisuje javni konkurs za prijem 3 (tri) pripravnika sa visokom stručnom spremom po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini na određeno vrijeme do 12 mjeseci, a kako slijedi:

1. Službi za pravne, finansijske i opšte poslove:
diplomirani ekonomista-pripravnik……………1 izvršilac,

2. Služba tretmana:
diplomirani psiholog-pripravnik……….1 izvršilac,

3. Služba obezbjeđenja:
diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku-pripravnik…………..1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa, moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:
a) Opšti uslovi:
-da je državljanin RS, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
-da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

b) Posebni uslovi:

Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za upražnjeno radno mjesto iz tačke 1.1. javnog konkursa, pored opštih moraju da ispunjavaju i posebne uslove, i to:
-VSS odgovarajućeg zanimanja – diplomirani ekonomista, bez radnog iskustva,
-poznavanje rada na računaru.

Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za upražnjeno radno mjesto iz tačke 1.2. javnog konkursa, pored opštih moraju da ispunjavaju i posebne uslove, i to:
-VSS odgovarajućeg zanimanja – diplomirani psiholog, bez radnog iskustva,
-poznavanje rada na računaru.

Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za upražnjeno radno mjesto iz tačke 1.3. javnog konkursa, pored opštih moraju da ispunjavaju i posebne uslove, i to:
-VSS odgovarajućeg zanimanja – diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku, bez radnog iskustva,
-da je mlađi od 30 godina,
-poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-biografiju,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),
-diploma (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
-uvjerenje da ranije nisu zasnivali radni odnos u traženom stepenu stručne spreme koje se pribavlja kod nadležnog biroa JU Zavod za zapošljavanje RS,
-izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
-ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana računajući od dana objave.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi: Кazneno-popravni zavod Banja Luka, ul. Blagoja Parovića 139b, za naznakom za „konkurs“.

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.
Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obavješteni.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.