fbpx

Prijem 3 pripravnika Čelinac

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Čelinac

Prijem 3 pripravnika Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA ČELINAC
Ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona bb,
78240 Čelinac

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16, 36/19), i člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samuprave (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), člana 3. Pravilnika o postupku zapošljavanja pripravnika u Opštinsku upravu opštine Čelinac (”Službeni glasnik Opštine Čelinac”, broj: 14/17) u vezi sa Odlukom o odobravanju sredstav za finansiranje zarade pripravnika sa VVS donesenu od strane Upravnog odbora JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske broj: 02.2.12/0601-227-2/20 od 4.9.2020. godine Načelnik opštine Čelinac r a s p i s u j e

JAVNI КONКURS
za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Čelinac

I- Načelnik opštine Čelinac oglašava javni konkurs za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine i to:
1) Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom i stečenim zvanjem diplomirani ekonomista – poslovna ekonomija ……..1 izvršilac
2) Pripravnik sa završenim poljoprivrednim fakultetom i stečenim zvanjem dipl.inž. poljoprivrede za agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj………..1 izvršilac
3) Pripravnik sa stečenim zvanjem diplomirani prostorni planer …..1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II- Opšti uslovi
1. da je državljanin Republike Srpske i BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III- Posebni uslovi
1. Za pripravnika iz tačke I podat.1. VSS – diplomirani ekonomista, VII sedmog stepena stručne spreme četvorogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
Za pripravnika iz tačke I podat. 2. VŠS – završen prvi ciklus studija odgovarajućeg smjera u trajanju od 3 godine koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- strukovni studij.
Za pripravnika iz tačke I podat.3. VSS – diplomirani prostorni planer, VII sedmog stepena stručne spreme četvorogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zavnju.

IV- Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. ovjerenu kopiju diplome,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o državljanstvu,
4. uvjerenje da nije osuđivan , ne starije od šest mjeseci,
5. potpisanu i ovjerenu ličnu izjavu za ispunjavanje opštih uslova (tačka II podt. 5. i 6.),
6. ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranica sa ličnim podacima, podacima o svršenoj školi i podacima o zaposlenju),
7. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da se nalazi na evidenciji Zavoda sa statusom nezaposlenog lica.
Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. Izabrani kandidati nakon sprovedenog konkursa, dužani su da dostave uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Sa kandidatima će se obaviti intervju pred Кomisijom imenovanom za provođenje postupka prijema pripravnika. O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V- Prijave se mogu dostaviti lično i putem pošte na adresu: Opština Čelinac, Ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona bb, 78240 Čelinac, sa naznakom Кonkursna komisija za izbor pripravnika. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Кljajić Dragana kontakt telefon: 051/553-012.
VI- Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Кonkurs će biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i internet stranici opštine Čelinac.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 23.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.