fbpx

Prijem 3 pripravnika Poreska uprava Republike Srpske

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava Republike Srpske

Prijem 3 pripravnika Poreska uprava Republike Srpske

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 31. i 62. Zakona o državnim službenicima („Sl.glasnika RS“, broj 118/08, 117/11,37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem :
* 2 pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme,) koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banja Luka;
* 1 pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme,) koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Trebinje;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijem pripravnika:
– da je državljanin Republike Srpske ili BiH
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

Posebni uslovi za prijem pripravnika:
– završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme.

Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.
Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava – Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs“, koji se može dobiti u Poreskoj upravi, a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:
– kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana: 20.11.2020. godine (petak) u 10:00 sati.
Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.
Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):
– diplomu o završenoj školskoj spremi,
– uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,
– rodni list,
– ljekarsko uvjerenje,
– uvjerenje o neosuđivanosti i
– radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.
Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.
Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 07.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.