fbpx

Prijem 3 profesora JU Gimnazija, Banjaluka

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazija, Banjaluka

Prijem 3 profesora JU Gimnazija, Banjaluka

OPIS RADNOG MJESTA
JU Gimnazija
Zmaj Jovina br. 13
78 000 Banja Luka

raspisuje:

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor francuskog jezika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, nepuna norma – 4 nastavna časova
2. Profesor likovne kulture, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, nepuna norma – 4 nastavna časova
3. Profesor pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, nepuna norma, 9 nastavnih časova
4. Radni odnos iz tačke 1, i 3. Javnog konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, a iz tačke 2. lice u statusu pripravnika;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18, 35/20 i 92/20), odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19) i odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske “, broj: 120/20).
Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:
1.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
2.Uvjerenje o državljanstvu
3.Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
4.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci
5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,
6.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa.
7.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za lica koja nisu u statusu pripravnika) za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)
8.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita )
9.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
10.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
11.Uvjerenje o radnom stažu (za lica koja nisu u statusu pripravnika) izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sarži podatke iz kojih se jasno vidi:
•vrsta posla,
•stepen stručne spreme,
•dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
•nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kiandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/1835/20 i 92/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. i 3. Javnog konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 22. 09.2021. godine u 12.40 časova, a sa kandidatima iz tačke 2. Javnog konkursa dana 23.09.2021. u 12.40 časova, u prostorijama JU Gimnazija, Banjaluka, Zmaj Jovina 13.
Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banja Luka

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 16.09.2021

Datum objave: 08.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.