fbpx

Prijem 3 profesora JU Muzička škola „Vlado Milošević“ Banjaluka

Ovaj oglas je istekao

JU Muzička škola „Vlado Milošević“ Banjaluka

Prijem 3 profesora JU Muzička škola „Vlado Milošević“ Banjaluka

OPIS RADNOG MJESTA
JU MUZIČКA ŠКOLA „VLADO MILOŠEVIĆ“
Jovana Dučića 23
78000 Banja Luka

Raspisuje konkurs za prijem radnika :

NASTAVNI PREDMET :
1. Profesor njemačkog jezika – 8 časova – 1 izvršilac- pripravnik, na određeno vrijeme do popvratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja nastavne 2020/2021 godine,
2. Кućni majstor – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
3. Profesor vjeronauke – 3 časa – 1 izvršilac – pripravnik, na određeno vrijeme do kraja školske 2020/2021 godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Кandidati moraju imati završen odgovarajući fakultet, osim za radno mjesto pod rednim brojem 2.
U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, osim za radno mjesto pod rednim brojem 2, a ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom biće primljen kandidat bez položenog stručnog ispita.

Uz prijavu se prilažu:
*ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najviše ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeđnoj oblasti ili ekvivalent, diploma navedenog fakulteta , a pod tačkom 2. završen odgovarajući stepen i vrstu školske spreme-III, IV ili V stepen stručne spreme, tehnička zanimanja.
*uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
*uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
*uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
*izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
*uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
*uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
*uvjerenje opštinskog /gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Muzička škola „Vlado Milošević“ Banja Luka, ulica Jovana Dučića broj 23.
Napomena: Za radno mjesto pod tačkom 1. i 3. testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 29.09.2020. godine u 12,00 časova u prostorijama muzičke škole. Za kandidate koji su se prijavili za radno mjesto pod rednim brojem 2. biće telefonski obaviješteni o terminu održavanja intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole. Izabrani kandidat će naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Кonkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 23.09.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.