fbpx

Prijem 3 profesora JU OŠ „Desanka Maksimović“ Trn

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Desanka Maksimović“ Trn

Prijem 3 profesora JU OŠ „Desanka Maksimović“ Trn

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU OŠ „Desanka Maksimović“,
Trn, Dositejeva 34,
tel.: 051 508 070,
e-mail: [email protected]
Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, broj 44/17., 31/18, 84/19, 35/20. i 63/20), direktor JU OŠ „Desanka Maksimović“ Trn, raspisuje

K O N K U R S
za radna mjesta

1. Profesor/nastavnik za nastavni predmet Matematika, 4 časa redovne nastave, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021.godine, lice sa iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
2. Profesor/nastavnik za nastavni predmet Fizika, 2 časa redovne nastave, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021.godine, lice sa iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
3. Profesor/nastvanik za razrednu nastavu u PO Glamočani, puna norma, 1 izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom, položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 104. stav 1.i 6.(,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, 44/17.,31/18,84/19,35/20 i 63/20) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj77/09,86/10,25/14 i 76/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18,84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske,,, broj 74/18 i 26/19).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je punoljetan,
3. da je radno sposoban,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredtava,
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. uvjrenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
-Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata ( naznačiti adresu i kontakt telefon),
-Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima,
Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

U skladu sa članom 113. stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske““, brioj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli staž van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).
Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 27.oktobra 2020.godine sa početkom u 10-00 časova (razredna nastava ) i u 1300 časova (predmetna nastava) u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakakzanog testiranja i intervjua.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.
O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 30.oktobra 2020.godine.
U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.