fbpx

Prijem 3 profesora JU OŠ “VUK KARADžIĆ” VIŠEGRAD

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” VIŠEGRAD

Prijem 3 profesora JU OŠ “VUK KARADžIĆ” VIŠEGRAD

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” VIŠEGRAD

Na osnovu člana 139. a u vezi sa članom 105, 111. i 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20.), direktor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Višegrad, raspisuje:

KONKURS
za prijem pripravnika

1. Profesor razredne nastave – 8 izvršilaca (bez radnog iskustva) – na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora,
2. Profesor engleskog jezika – 1 izvršilac (bez radnog iskustva) – na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora,
3. Profesor fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac (bez radnog iskustva) – na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

U radni odnos primaju se lica bez radnog iskustva po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2020. godini (po Ugovoru o finansiranju neto plate pripravnika sa VSS JU Zavoda za zapošljanje Republike Srpske, broj: 02.1.1/0601-115-3/20. od 30.9.2020. i Odluci o finansiranju priavnika sa VSS Opštine Višegrad, broj: 02-123-12/20. od 1.10.2020. godine).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
6. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.
U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:
– 12.11.2020. godine, testiranje sa početkom u 9.00 časova,
– 12.11.2020. godine, intervju sa početkom u 11.00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“, ulica Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.