fbpx

Prijem 3 profesora JU Srednjoškolski centar Kostajnica

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar Kostajnica raspisuje konkurs

Prijem 3 profesora JU Srednjoškolski centar Kostajnica

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR KOSTAJNICA
Broj: 352/2021

I
1.1. Profesor zdravstvene grupe predmeta (dr medicine) – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme, do 30.06.2021. godine, 6 časova sedmično,
1.2. Profesor zdravstvene grupe predmeta (viši fizioterapeut) – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme, do 30.06.2021. godine, 5 časa sedmično,
1.3. Profesor zdravstvene grupe predmeta (viši fizioterapeut/diplomirani fizioterapeut) – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme, do 30.06.2021. godine, 11 časova sedmično,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
I I Svi kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/2016 i 66/2018) kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 41/2018, 35/2020 i 92/2020), članova 1,2,9, 14. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik RS“, broj: 29/2012 i 83/2015)

Uz potpisanu prijavu na raspisan konkurs, kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.
1. Opšti uslovi:
a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
b) da je punoljetan, to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte
v) da je radno sposoban, to dokazuje ljekarskom uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela
d) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece
đ) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljena djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(Uvjerenje iz tačke g) i d) škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj 41/18, 35/2020 i 92/2020) i Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/2012 i 83/2015 )
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
v) dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju, za radna mjesta za koja se traži navedeno
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji
d) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg/ih poslodavaca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo
đ) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca
e) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
ž) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se i prijave kandidata bez iskustva. Pravo učešća imaju i lica koja su po propisaim važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 11.05.2021. godine (utorak) u 10:30 časova u prostorijama ove Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar Kostajnica, Tašli bunar 13, 79 224 Kostajnica ili dostaviti lično u prostorijama škole.

Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI RADNO MJESTO ZA KOJE KANDIDAT KONKURIŠE.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 28.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.