fbpx

Prijem 3 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ,,Borisav Stanković“, Banja Luka

Prijem 3 radnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU OŠ ,,Borisav Stanković“
Ivana Кosančića 2
78 000 BANJA LUКA

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor/nastavnik razredne nastave na poslovima voditelja produženog boravka, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine, 3 izvršioca.
2. Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, 1 izvršilac
3. Sekretar škole, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povrtka radnika sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene važećem Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104. stav 6. i člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik“RS broj:74/18 i 26/19)

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);
2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);
3. da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).
5.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu šklole.

Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta pod rednim brojem 1. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u utorak 03.09.2019. godine u 11,00 časova, a intervju u 12,00 časova.
Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto pod rednim brojem 2. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u utorak 03.09.2019. godine u 08,00 časova, a intervju u 09,00 časova.
Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto pod rednim brojem 3. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti u ponedeljak 09.09.2019. godine u 10,00 časova, a intervju u 11,00 časova.

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ ,,Borisav Stanković”, Banja Luka, Ivana Кosančića 2, 78 000 Banja Luka, sa naznakom ”za Кonkurs”.
Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.