Prijem 3 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANjA LUKA

Prijem 3 radnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
1.Kazneno-popravni zavod Banja Luka raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta na preiod od 5 (pet) godina uz mogućnost ponovnog postavljanja, a kako slijedi:

1.1.Pomoćnik rukovodioca Ustanove u Službi za pravne, finansijske
i opšte poslove…………………………………………………………………………..1 izvršilac,

1.2.Pomoćnik rukovodioca Ustanove u Privredno-instruktorskoj
službi…………………………………………………………………………………………1 izvršilac,
1.3.Pomoćnik rukovodioca Ustanove u Zdravstvenoj
službi………………………………………………………………………………………..1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2.Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za upražnjena radna mjesta iz tačke 1. javnog konkursa, moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:

a) Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
-da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

b) Posebni uslovi:

Radno mjesto 1.1.
-VSS – pravnog ili ekonomskog smjera,
-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u tom stepenu obrazovanja na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, poslije završenog prvog ciklusa studija u trajanju od četiri godine sa 240 ETCS bodova ili ekvivalent,
-položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, i
-poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto 1.2.
-VSS – ekonomski fakultet ili fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,
-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u tom stepenu obrazovanja na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, poslije završenog prvog ciklusa studija u trajanju od četiri godine sa 240 ETCS bodova ili ekvivalent,
-položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, i
-poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto 1.3.
-VSS – medicinski fakultet i zvanje doktor medicine,
-najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
-položen stručni ispit iz oblasti zdravstva,
-licencu za obavljanje zdravstvene djelatnosti i
-poznavanje rada na računaru.

3.Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),
-diploma o školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
-uvjerenje o radnom iskustvu,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave,
-izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati nakon završetka izborne procedure.

4.Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana računajući od dana posljednje objave.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi: Kazneno-popravni zavod Banja Luka, ul. Blagoja Parovića 139b, za naznakom za „konkurs“.

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obavješteni.

5.Javni konkurs će se objaviti putem „JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu Glas Srpske i na web portalu Zavoda: http://www.zzzrs.net“, te u Službenom glasniku Republike Srpske.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_3_radnika_-_kazneno-popravni_zavod_banja_luka/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 15.02.2018

Datum objave: 31.01.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.