fbpx

Prijem 3 radnika Blatnica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

Prijem 3 radnika Blatnica

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA,TESLIĆ

Javni konkurs

OPIS RADNOG MJESTA

1. Bibliotekar na određeno radno vrijeme do 31.08.2020, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom jedan izvršilac
2. Nastavnik likovne kulture na određeno radno vrijeme do 31.08.2020. , lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 3 časa sedmično
3. Nastavnik matematike na neodređeno radno vrijeme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16,66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br.44/17,31/18), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15).

OPŠTI USLOVI:
I 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
3. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad, (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
4. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, ( škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ( škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

II
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi,
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi
5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,škol
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

III
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( član 104. stav 6. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).
Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

IV
Test i intervju sa kandidatima koji ispinjavaju uslove konkursa će se održati u prostorijama JU OŠ ‘’Dositej Obradović’’ Blatnica dana, 26.08.2019 (test u 9,00 časova intervju u 10,00 časova).
Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Кandidati koji se ne pojave na testu ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.
Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Dositej Obradović“, 74275 Blatnica.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 14.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.