fbpx

Prijem 3 radnika Čelinac

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Miloš Dujić” Čelinac

Prijem 3 radnika Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „MILOŠ DUJIĆ“
Čelinac Vojvode Mišića 57.

Raspisuje
КONКURS ZA PRIJEM RADNIКA U RADNI ODNOS

1. Profesor razredne nastave, na neodređeno vrijeme lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom radu ………1 izvršilac
2. Profesor S-J i književnosti, na 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2020. god.lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu………….1 izvršilac
3. Diplomirani psiholog puno radno vrijme na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent PRIPRAVNIК……… 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim provfilima i zvanjima nastanvika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6 i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:
-da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MКR ili kopijom lične karte),
-da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lisem ( za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem),
-uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
-Ovjerenu fitokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalet,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu pod rednim brojem 1 i 2.
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
-Uvjerenje opštinskog/gradsko organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,
-Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić“Čelinac vojvode Mišića 57. s naznakom „za konkurs“.
Rok za dostavljnje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Кandidati se neće posebno pozivati, ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se
obaviti dana 3.9.2019. god. u 13,00 časova u prostorijama škole.
Škola će pismenim putem obavijestiti učesnike o ishodu konkursa u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.