fbpx

Prijem 3 radnika Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška

Prijem 3 radnika Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu odredbe člana 104. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 41/18), Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 29/12; 80/14 i 83/15) direktor JU Srednje stručne i tehničke škole Gradiška raspisuje:

К O N К U R S
za prijem radnika

1. Praktična nastava/zanimanje kuvar- kuvar specijalista V stepen, 1 izvršilac, bez radnog iskustva, pripravnik, 5 časova praktične nastave, na određeno vrijeme, do 31.08.2020.godine.
2. Profesor pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, 12 časova nastave, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.
3. Profesor poljoprivredne grupe predmeta, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, 26 časova (10 časova teorije + 16 časova praktična nastava), na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ , broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske broj, 41/18) i da imaju:

• pod tačkom 1.konkursa stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 29/12, 80/14 i 83/15), svjedočanstvo za kuvar specijalista V stepen.
• pod tačkom 2. konkursa završen Teološki fakultet, zvanje diplomirani teolog, VII stepen;
• pod tačkom 3. konkursa vrstu stručne spreme diplomirani inženjer poljoprivrede, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana u struci;

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece, škola probavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3. konkursa)
2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko-školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. (za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3. konkursa)
3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:
-vrsti posla
-stepenu stručne spreme
-dužini ostvarenog radnog staža
Uvjerenje o radnom stažu ne dostavljaju kandidati koji konkurišu za radno mjesto pod rednim brojem 1.
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Кandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti u utorak, 27.08.2019. godine u 10:00 časova u prostorijama škole. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.
Кontakt telefon: 051/813-385.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 14.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.