fbpx

Prijem 3 radnika JU Centar za socijalni rad Derventa

Ovaj oglas je istekao

JU Centar za socijalni rad Derventa raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos

Prijem 3 radnika JU Centar za socijalni rad Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
JU “CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DERVENTA“
UL. TRIVE VUJIĆA 6
74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Derventa

1. Socijalni radnik (180 ects) broj izvršilaca : jedan (1)
2. Socijalni pedagog (240 ects) broj izvršilaca : jedan (1)
3. Diplomirani pedagog 240 ects – broj izvršilaca (jedan) 1

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za popunu radnog mjesta:
-da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH
-da je stariji od 18 godine
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova,
-da se ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi za popunu radnog mjesta pod rednim brojem 1. i 2.:
-sedmi stepen stručne spreme
-radno iskustvo od najmanje godinu dana u struci,
-položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite,
-položen vozački ispit “B”kategorije.

Posebni uslovi za popunu radnog mjesta pod rednim brojem 3.:
-sedmi stepen stručne spreme 240 ects
-radno iskustvo od najmanje godinu dana u struci,
-položen vozački ispit “B”kategorije.

Na potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni naznačiti na koje radno mjesto apliciraju i priložiti sljedeća dokumenta ( orginali ili ovjerene kopije ):
-biografiju o kandidatu,
-diplomu o završenom obrazovanju,
-dokaz o radnome iskustvu,
-uvjerenje o nekažnjavanju ,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od šest mjeseci),
-uvjerenje o državljanstvu,
-kopija lične karte,
-izvod iz matične knjige rođenih
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),
-djeca palih boraca dostavljaju uvjerenje izdato od strane opštinskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske.
Sa prijavljenim kandidatom koji ispunjava uslove iz javnog konkursa, obaviće se usmeni intervju, o čemu će biti naknadno obavješteni.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u Glasu Srpske.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Traženu dokumentaciju dostaviti na adresu: JU „Centar za socijalni rad Derventa“ Derventa, ul. Trive Vujića 6. 74400 Derventa, sa naznakom „Prijava na konkurs“.-ne otvaraj.
Na prijavi, kandidat teba upisati kontakt telefon.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.