fbpx

Prijem 3 radnika JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad

Prijem 3 radnika JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad

OPIS RADNOG MJESTA
JU DJEČIJI VRTIĆ „MILjA ĐUKANOVIĆ“ MRKONjIĆ GRAD
UL. VASE PELAGIĆA 17
Broj: 732/20
Na osnovu članova 1.i 39. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16, 66/18), člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:79/15), člana 62. stav 2. i 3. i člana 65a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:63/20 i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad direktor raspisuje

K O N K U R S
za popunjavanje radnih mjesta i to

1. Diplomirani vaspitač, VSS, položen stručni ispit – rad na određeno vrijeme u PO Bjelajce, za radnu 2020/21. godinu, do 31.08.2021.godine …..1 izvršilac,
2. Pomoćni radnik ( spremačica) , NK, – rad na određeno vrijeme, za radnu 2020/2021. godinu, do 31.08.2021.godine……..1 izvršilac,
3. Kuvar, SSS – rad na određeno vrijeme u PO Podrašnica, za radnu 2020/2021, do 31.08.2021.godine……..1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:79/15), i članom 2. stav 1. i članom 8 stav 2. i 3.Pravilnika o vrsti stručne spreme za zaposlene u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:36/16).

OPŠTI USLOVI ZA SVE TAČKE OGLASA
-Da je državljanin RS ili BiH,
-Da je stariji od 18 godina,
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

POSEBNI USLOVI ZA TAČKU 1 – vaspitač.
1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
3. Radno iskustvo najmanje godinu dana.

POSEBNI USLOVI ZA TAČKU 2 – radnik na održavanju čistoće.
Stručna sprema – osnovna škola,
Radno iskustvo – najmanje godinu dana,

POSEBNI USLOVI ZA TAČKU 3 – kuvar, radnik na obezbjeđivanju ishrane.
Stručna sprema – srednja stručna sprema, III ili IV stepen, zanimanje – kuvar
Radno iskustvo – najmanje godinu dana.

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLjUJU ZA USLOVE POD TAČKOM 1. DOSTAVLjAJU:
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
-Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
-Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
-Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Uvjerenje o radnom iskustvu , radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLjUJU ZA USLOVE POD TAČKOM 2. DOSTAVLjAJU
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
-Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
-Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
-Ovjerenu kopiju svjedočanstva,
-Uvjerenje o radnom iskustvu , radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLjUJU ZA USLOVE POD TAČKOM 3. DOSTAVLjAJU
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
-Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
-Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
-Ovjerenu kopiju svjedočanstva,
-Uvjerenje o radnom iskustvu , radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas slati u zatvorenoj koverti na adresu: JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol Ustanove.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.