fbpx

Prijem 3 radnika JU OŠ „Branko Ćopić“ Prijedor

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Branko Ćopić“ Prijedor

Prijem 3 radnika JU OŠ „Branko Ćopić“ Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Branko Ćopić“ Prijedor,
Rudnička 13
tel.: 052/242-930, e-mail: os062@skolers.org
Broj: 594/20

Na osnovu člana 139. stav 3. tačka 15, u vezi sa članom 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Odluke direktora škole o slobodnim radnim mjestima, broj 593/20 od 16.10.2020. godine raspisuje se

K O N K U R S
za popunu sledećih radnih mjesta

1. Nastavnik matematike, 20 časova – na određeno vrijeme, do 06.12.2020. godine, pripravnik;
2. Voditelj produženog boravka, nepuno radno vrijeme, 4 sata – na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine, sa iskustvom, položen stručni ispit;
3. Bibliotekar, nepuno radno vrijeme, 3 sata – na određeno vrijeme, do 31.08.2021. godine, sa iskustvom, položen stručni ispit.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Poslove nastavnika, stručnog saradnika i voditelja produženog boravka mogu obavljati lica koja osim uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom 3. i 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) a to su:
-da imaju završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (za poziciju pod rednim brojem 1),
-da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (za poziciju pod rednim brojem 2),
-da imaju završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (za poziciju pod rednim brojem 3),
-da imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, i
-da imaju ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost uslova konkursa i to:
-uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,
-uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, tj. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca).
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti, ili uvjerenje o stečenom akademskom zvanju (ukoliko nije izdata diploma) – ne starije od godinu dana,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za pozicije pod rednim brojem 2 i 3),
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi (za pozicije pod rednim brojem 2 i 3).

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19) koja podrazumijeva:
1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2) dokaz da kandidat nije radio godinu dana ili duže u zanimanju za koje je stekao određenu vrstu i stepen stručne spreme, tj. stručnom zvanju koje je traženo konkursom, što se dokazuje: – ovjerenom kopijom radne knjižice (stranica sa ličnim podacima imaoca radne knjižice, stranica sa podacima o završenoj školi, kao i stranica sa podacima o zaposlenju i stažu ), ne starijom od 15 dana, – uvjerenjem o radu izdatim od ranijeg poslodavca ukoliko je kandidat radio u traženom zvanju koje sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla i vrijeme provedeno na radu i/ili uvjerenjem izdatim od Zavoda za zapošljavanje (odnosi se na kandidate za poziciju pod rednim brojem 1),
3) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: – vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, a ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme (za pozicije pod rednim brojem 2 i 3),
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije kandidatima neće biti vraćene.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Na pozicije za koje se traži lice sa iskustvom mogu ravnopravno konkurisati i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19), a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim navedenim pravilnikom.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Branko Ćopić”, ul. Rudnička br. 13. Prijedor, sa naznakom “za konkurs”.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuisanju koji će biti obavljeni u prostorijama škole dana 05.11.2020. godine (četvrtak) u 12.00 časova, te iz tih razloga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu održavanja istog.
Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidat koji bude izabran po konkursu dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prije zasnivanja radnog odnosa, a isto ne može biri starije od 6 mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran škola će službenim putem pribaviti:
-uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kao i
-uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 22.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.