Prijem 3 radnika Modriča

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar "Jovan Cvijić" Modriča

Prijem 3 radnika Modriča

OPIS RADNOG MJESTA

1. Socijalni radnik – puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnice sa dužnosti direktora škole – jedan izvršilac
2.Za nastavni predmet: vrtlarstvo, 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, od početka drugog polugodišta školske 2017/2018. godine do kraja nastavne 2017/2018. godine – 30.6.2018. godine – jedan izvršilac
3.Za nastavni predmet: biologija, puna norma, 20 časova sedmično, pripravnik, do povratka radnice sa bolovanja – jedan izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi propiasani Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:102/14 i 42/16), koje kandidati treba da ispunjavaju su:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ovo uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored opštih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:29//12, 80/14 i 83/15), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15 i 83/15), i to:
– da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijaskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent i
– da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:102/14 i 42/16).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
1.ovjerena fotokopija uvjerenja o državljanstvu,
2.izvod iz matične knjige rođenih,
3.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
4.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ( za radna mjesta pod rednim brojem 1.i 2),
5.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
7.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9.uvjerenje opštnskog/gradskog organa uparave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
10.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci ( dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole, 21.12.2017. godine (četvrtak), u 8,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testitanje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske“.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata kojim dokazuju da ispunjavaju uslove navedene u konkursu, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte ili lično na adresu:
JAVNA USTANOVA SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “Jovan Cvijić“, Berlinska bb, 74 480 Modriča.
Telefon: 053/811-344, 053/810-966.
Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_3_radnika_-_ssc_jovan_cvijic_modrica1/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 14.12.2017

Datum objave: 06.12.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.