fbpx

Prijem 3 radnika Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Ivan Goran Кovačić“ Mrkonjić Grad

Prijem 3 radnika Mrkonjić Grad

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Ivan Goran Кovačić“
Njagoševa 15
70260 Mrkonjić Grad

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br: 74/18 i 26/19), JU Osnovna škola „Ivan Goran Кovačić“ Mrkonjić Grad raspisuje:

К O N К U R S
za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik matematike – puna norma, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,na određeno vrijeme, do kraja školske 2019/20. godine,1 izvršilac;
2. Nastavnik matematike – 8 časova, pripravnik,na određeno vrijeme, godinu dana, 1 izvršilac;
3. Bibliotekar – 40% radnog vremena, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja školske 2019/20. godine, 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz čl. 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 44/17 i 31/18).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
-da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
-da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
-da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa);
-da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata Škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Кandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
-Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo);
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.
Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole u utorak, 29.10.2019. godine sa početkom u 09.00 časova za radno mjesto pod brojem 1, u 10.00 časova za radno mjesto pod brojem 2, u 11.00 časova za radno mjesto pod brojem 3.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Кandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole:
JU Osnovna škola „Ivan Goran Кovačić“
Njagoševa 15
70260 Mrkonjić Grad

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 16.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.