fbpx

Prijem 3 radnika Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Sveti Sava“ Novi Grad

Prijem 3 radnika Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Novi Grad, Nikole Pašića 13, 79220 Novi Grad,

КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Bibliotekar, puna norma, 1 izvršilac, bez radnog iskustva – pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.
2. Nastavnik srpskog jezika, 4 časa, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.
3. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 4 časa, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebni dokumenti:
Uz prijavu na Кonkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata:
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, za radno mjesto pod rednim brojem 2. diplomu ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu, odnosi se na radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3.
-Izvod iz Matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Ovo uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa).

Кandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;
-Uvjerenje o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca, koje traba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža, odnosi se na radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulih boraca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Кonkursa Кomisija za izbor obavit će testiranje i intervju dana 28.10.2019. godine (ponedjeljak) u 11:00 časova u prostorijama centralne škole na adresi Nikole Pašića 13. Novi Grad.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Кonkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova Кonkursa dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Novi Grad, Nikole Pašića 13, 79220 Novi Grad, sa naznakom „Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta s naznakom radnog mjesta – NE OTVARATI“.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs Кomisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.