Prijem 3 radnika Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

Srednjoškolski centar ‘’Đuro Radmanović’’ Novi Grad

Prijem 3 radnika Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
1.Na određeno vrijeme:

1.1. teorijska nastava mašinske struke (diplomirani inženjer mašinstva) ,1 izvršilac, 16 časova,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju i obavezno poznavanje rada na programima u app-u: CATIA,SOLIDWORKS……………..do 31.08.2018.g.;
1.2. teorijska nastava farmaceutski tehničari (doktor medicine), 1 izvršilac, 9 časova,sa radnim iskustvom u struci najmanje godinu dana……………..31.08.2018.g.
1.3.socijalni radnik, 1 izvršilac, pola radnog vremena, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju…………..do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.1/16), kao i uslove iz člana 76. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), čl. 1.,2., 9. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15).

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
Opšti uslovi:
a) da je državljanin Republike Srpske – Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12 i 83/15 );
b) ovjerenu fotokopiju radne knjižice;
v) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
g) dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju, za radna mjesta za koja se traži navedeno;
d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
đ) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg/ih poslodavaca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo;
e) za radno mjesto pod brojem 1.1..dokaz da kandidat poznaje rad na programima u app-u: CATIA,SOLIDWORKS…;
Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 20.02.2018. godine (utorak) u 1000 časova u prostorijama ove Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad, ulica Dositeja Obradovića br. 4. Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI RADNO MJESTO ZA KOJE KANDIDAT KONKURIŠE) , a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_3_radnika_-_srednjoskolski_centar_djuro_radmanovic_novi_grad2/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 15.02.2018

Datum objave: 07.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.