fbpx

Prijem 3 radnika Opština Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

Opština Novi Grad

Prijem 3 radnika Opština Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 77. i člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 97/16), Načelnik opštine Novi Grad raspisuje:

JAVNI КONКURS
za prijem službenika u Opštinsku upravu opštine Novi Grad

I – Raspisuje se javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Novi Grad za:
1. Samostalni stručni saradnik za obračun plata,naknada, blagajnu, unos dobavljača i narudžbenica ………1 izvršilac,
2. Viši stručni saradnik za investicije…………1 izvršilac,
3. Viši stručni saradnik za stambene poslove………1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II– Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III – Posebni uslovi:
I-1. VSS – diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru,
I-2. VŠS – društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje godinu dana odnosno devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru,
I-3. VŠS – ekonomista ili pravnik ili prvi ciklus studija ekonomskog ili pravnog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje godinu dana odnosno devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

IV – Nespojivost:
Кandidat ne može imati nespojivosti propisane u Glavi IV (član 43. do člana 47.) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 97/16).

V – Opis poslova:
Službenik obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad.
VI – Potrebna dokumentacija:
Кandidat je dužan priložiti:
– prijavu na propisanom obrascu (obrazac broj 1. dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske),
– uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
– ovjerenu kopiju diplome,
– dokaz o radnom iskustvu,
– dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave.

VII – Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije prijema u radni odnos.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, Načelnik opštine, ulica Petra Кočića br. 2, 79220 Novi Grad sa naznakom: ‘’Za javni konkurs za prijem službenika’‘.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske’‘.
Кonkurs će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, Glasu Srpske i na internet stranici Opštine Novi Grad http://www.opstina-novigrad.com.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu sprovođenju intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 24.09.2020

Datum objave: 10.09.2020