fbpx

Prijem 3 radnika Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini

Prijem 3 radnika Sarajevo

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u

Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini

 

1/01 Šef Odsjeka za osiguranje kvaliteta/Inspektor

1/02 Viši stručni saradnik za upozoravanje na mine

1/03 Stručni saradnik za pravne, personalne i opšte poslove

 

 

URED BHMAC SARAJEVO

Odsjek za osiguranje kvaliteta

1/01 Šef Odsjeka za osiguranje kvaliteta/Inspektor

Opis poslova i radnih zadataka: Neposredno organizuje obavljanje poslova u organizacionoj jedinici, dodjeljuje zaposlenim poslove na rad; daje uputstva za obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti Odsjeka; utvrđuje planove, poslove i zadatke, iz djelokruga Odsjeka, za implementaciju godišnjeg programa; vodi listu prisutnosti na poslu i osigurava tačnost podataka; utvrđuje prijedloge izvještaja o radu BHMAC-a iz djelokruga Odsjeka, donosi i potpisuje akte u izvršavanju poslova iz domena Odsjeka, u skladu sa ovlaštenjem šefa ureda; predlaže i učestvuje u postupku izmjena i dopuna Standarda za uklanjanje mina u BiH, vezane za djelokrug svojih poslova; obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu šefa ureda.

Posebni uslovi: Fakultet društvenih ili tehničkih nauka VII stepen; stručni upravni ispit; najmanje 4 godine radnog iskustva; poznavanje rada na računaru; vozački ispit «B» kategorije.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.545,99 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

 

SEKTOR ZA OPERACIJE

Odsjek za upravljanje protivminskim akcijama

1/02 Viši stručni saradnik za upozoravanje na mine

Opis poslova i radnih zadataka: Priprema kvartalne planove/izvještaje i godišnji plan/izvještaj upozoravanja na mine; analizira planove, programe i edukativne materijale organizacija za upozoravanje na mine; sarađuje u procesu akreditiranja organizacija za upozoravanje na mine i cetrifikovanja operacija upozoravanja na mine; vrši nadzor i evaluaciju programa/projekata akreditovanih organizacija za upozoravanje na mine; učestvuje u pripremama za sve vidove obuka za upozoravanje na mine; priprema i tehnički organizuje koordinativne sastanke iz oblasti upozoravanja na mine; priprema sastanke za upozoravanje na mine, pravi spiskove, pozive i priprema svu korespondenciju vezanu za ova pitanja; kontroliše provedbu nadzora nad upozoravanjem na mine; predlaže i učestvuje u postupku izmjene i dopuna standarda, vezano za pitanja svog djelokruga posla; obavlja druge poslove iz svog djelokruga po nalogu šefa Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS/ VII – Fakultet društvenih ili tehničkih nauka; stručni upravni ispit; najmanje 2 godine radnog iskustva; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,85 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA PODRŠKU I FINANSIJE

Odsjek za pravne, personalne i opšte poslove

1/03 Stručni saradnik za pravne, personalne i opšte poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Vodi personalnu evidenciju svih državnih službenika i zaposlenika i u skladu sa važećim propisima obezbjeđuje valjanost i ažurnost svih podataka i akata koji moraju biti u personalnoj evidenciji (sve podatke i akta od prijema u radni odnos do prestanka radnog odnosa); priprema i izrađuje organizacione šeme; izrađuje sve vrste uvjerenja o svim podacima koji su sadržani u personalnoj evidenciji; vrši prijavu i odjavu za sve državne službenike i zaposlenike koja se odnosi na penzijsku i zdravstvenu zaštitu, kao i prijavu i odjavu svih promjena koje nastanu u odnosu na ta osiguranja; priprema odgovarajuće dopise; priprema sve vrste podataka iz personalne evidencije koji služe za ostvarivanje određenih prava i obaveza iz radnih odnosa za državne službenike i zaposlenike (plate, naknade, godišnji odmor, porodiljsko odsustvo, jubileji, penzija itd.); izdaje na revers dokumenta iz personalnog dosjea i službena glasila; izrađuje mjesečni izvještaj o stanju zaposlenih u BHMAC-u; i izrađuje i popunjava tabele podacima o zaposlenim na traženje Agencije; Ministarstva za finansije, Službe za zajedničke poslove i drugih organa uprave/vlasti i međunarodnih institucija; priprema dopise i sarađuje sa Agencijom za državnu službu na pitanjima vezanim za obuku državnih službenika; vezano za godišnji odmor: priprema dopis i kopiju propisa o godišnjem odmoru, priprema prijedlog plana godišnjih odmora i rješenje direktora kojim se utvrđuje plan; priprema pojedinačna rješenja za sve zaposlene kao i, na zahtjev zaposlenog, odgovarajuća rješenja usljed promijenjenih okolnosti; prati stanje i u pismenoj formi obavještava zaposlenog, neposrednog šefa i odjel za finansijske poslove o pravu na godišnji odmor-regres. Kopira i dostavlja nacrte i prijedloge pojedinačnih, opštih i provedbenih propisa i osigurava povratne informacije; priprema obavještenja zaposlenim vezano za praznike odnosno dane u koje se po zakonu ne radi; prati službena glasila BiH i službena glasila entiteta i obezbjeđuje da se kopira propis koji se odnosi na djelatnost BHMAC-a i dostavi rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica; prati, provodi i primjenjuje odredbe propisa koji se odnose na upravu i radne odnose; obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu šefa Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS/ VII – Pravni fakultet; stručni upravni ispit; najmanje 1 godina radnog iskustva; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

Napomene za sve kandidate:

–         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–         Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–         Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–       vozačke dozvole „B“ kategorije (samo za poziciju 1/01);

–     dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

 

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) – (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristepena stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 26.03.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Centru za uklanjanje mina u BiH“

71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5151%3Ajavni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-centru-za-uklanjanje-mina-u-bosni-i-hercegovini&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 26.03.2019

Datum objave: 06.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.