fbpx

Prijem 3 radnika Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Služba za poslove sa strancima

Prijem 3 radnika Sarajevo

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Službe za poslove sa strancima, raspisuje

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Službi za poslove sa strancima

 

1/01 Stručni savjetnik – voditelj postupka

1/02 Viši stručni saradnik – inspektor za strance

1/03 Viši stručni saradnik – inspektor za strance

 

 

TERENSKI CENTAR BANJA LUKA

1/01 Stručni savjetnik – voditelj postupka

Opis poslova i radnih zadataka: Vodi najsloženije upravne postupke; vrši izradupojedinačnih i opštih upravnih akata iz svoje nadležnosti; predlaže inspekcijskinadzor i kontrolu i zahtijeva određene provjere na terenu u vezi sa postupkom kojivodi; poduzima zakonske mjere kod odobrenja stalnog i privremenog boravakastranaca u BiH; priprema analitičke izvještaje i informacije u vezi zakonitimmigracijama na području TC-a; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosiizvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen pravni fakultet; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; položenstručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

 

TERENSKI CENTAR BIJELJINA

1/02 Viši stručni saradnik – inspektor za strance

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši kontrolu kretanja i boravka stranaca napodručju Terenskog centra a po potrebi i na cijeloj teritoriji u BiH; vrši kontrolu svihpravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja; prikuplja, objedinjava i analizira obavještajne podatke te preduzima sve radnje i primjenjuje ovlaštenja iz Zakona oslužbi za poslove sa strancima i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu u BiH, kao i drugih zakona i propisa u BiH; pokreće postupak prekršajne odgovornosti; vodi upravne postupke iz svoje nadležnosti, vrši izradu pojedinačnih i opštihupravnih akata iz svoje nadležnosti, vrši druge provjere na terenu; preduzimazakonske mjere kod izvršnih odluka o protjerivanju i otkazu boravka iz BiH, odobrenja stalnog i privremenog boravaka stranaca u BiH; sarađuje sa drugimzaposlenim u Terenskim centrima i drugim organizacionim jedinicama Službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosiizvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva; poznavanje radana računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Bijeljina

 

 

TERENSKI CENTAR ZENICA

1/03 Viši stručni saradnik – inspektor za strance

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši kontrolu kretanja i boravka stranaca napodručju Terenskog centra a po potrebi i na cijeloj teritoriji u BiH; vrši kontrolu svihpravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja; preduzima sve radnje iprimjenjuje ovlaštenja iz Zakona o službi za poslove sa strancima i Zakona okretanju i boravku stranaca i azilu u BiH, kao i drugih zakona i propisa u BiH; pokreće postupak prekršajne odgovornosti; vodi upravne postupke iz svojenadležnosti, vrši izradu pojedinačnih i opštih upravnih akata iz svoje nadležnosti; vrši druge provjere na terenu; preduzima zakonske mjere kod izvršnih odluka oprotjerivanju i otkazu boravka iz BiH, odobrenja stalnog i privremenog boravakastranaca u BiH; sarađuje sa drugim zaposlenim u Terenskim centrima i drugimorganizacionim jedinicama Službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednogrukovodioca kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva; poznavanje radana računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Zenica

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Službi za poslove sa strancima

 

Napomena za sve kandidate:

 

–         Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

–         Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

–         Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–         Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–         Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–     dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

–      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–      dokaza o traženom nivou znanju rada na računaru.

 

 

II Svojeručno potpisan:

–       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Službe za poslove sa strancima. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 23.04.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Služba za poslove sa strancima

„Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Službi za poslove sa strancima“

Ul. Braće Mulića 38, 71000 Sarajevo

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5202%3Ainterni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-slubi-za-poslove-sa-strancima&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 23.04.2019

Datum objave: 16.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.