fbpx

Prijem 3 radnika Šipovo

Ovaj oglas je istekao

Opština Šipovo

Prijem 3 radnika Šipovo

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 67. Statuta Opštine Šipovo (“Službeni
glasnik opštine Šipovo”, broj 12/17), člana 78. stav (1) Zakona o službenicima
i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 7. stav (2) Pravilnika o jedinstvenim
procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17),
načelnik opštine Šipovo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Šipovo na neodređeno vrijeme

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih
radnih mjesta u Opštinskoj upravi Šipovo na neodređeno vrijeme za radna
mjesta:
1. samostalni stručni saradnik za opštu upravu i personalne
poslove ………………………………………………………………………….1 (jedan) izvršilac,
2. samostalni stručni saradnik za pravne poslove i
javne nabavke ………………………………………………………………..1 (jedan) izvršilac,
3. viši stručni saradnik za poslove Prijemne
kancelarije ……………………………………………………………………..1 (jedan) izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Šipovo (“Službeni glasnik opštine
Šipovo”, br. 8/17 i 7/18).
Opis poslova za radno mjesto pod brojem 1:
– obavlja poslove opšte uprave i vrši druge upravnopravne poslove za
potrebe odjeljenja, te prati propise iz djelokruga rada odjeljenja,
– izrađuje nacrte normativnih akata iz nadležnosti odjeljenja, kao i
akata koje donose načelnik i Skupština u vezi sa poslovima iz nadležnosti
odjeljenja,
– vodi personalne evidencije i čuva personalnu dokumentaciju zaposlenih
u Opštinskoj upravi,
– obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove koji se odnose na
izradu rješenja i drugih akata (odluke, ugovori i dr.) iz oblasti radnih odnosa,
– vrši pripremu za ocjenjivanje rada i vodi evidenciju o ocjenjivanju rada
zaposlenih,
– priprema sprovođenje postupka utvrđivanja disciplinske i materijalne
odgovornosti zaposlenih, priprema akt o utvrđivanju odgovornosti i vodi
evidenciju o izrečenim disciplinskim mjerama,
– vodi i druge evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa i izdaje potrebna
uvjerenja,
– sprovodi analizu potreba za obukom i stručnim usavršavanjem
zaposlenih sa prijedlogom aktivnosti, izrađuje planove i programe obuke i
stručnog usavršavanja i druge poslove vezano za ljudske resurse u Opštinskoj
upravi,
– prati i primjenjuje propise vezane za pružanje pravne pomoći, pruža
usluge pravnih savjeta građanima i sastavlja podneske i isprave,
– priprema analize i izvještaje za potrebe načelnika i Skupštine,
– odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i načelnika odjeljenja,
– za svoj rad odgovara načelniku odjeljenja.
Opis poslova za radno mjesto pod brojem 2:
– prati zakonske i podzakonske akte iz svih oblasti koje su u nadležnosti
načelnika, o čemu redovno izvještava načelnika, a koje ne primjenjuju druge
organizacione jedinice Opštinske uprave,
– priprema odgovarajuće odluke u vezi sa imovinom Opštine koja je u
skladu sa Zakonom o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na
jedinice lokalne samouprave prenesenom na Opštinu Šipovo,
– preduzima mjere i radnje neophodne za obavljanje poslova
identifi kacije, popisa i procjene opštinske imovine,
– sačinjava zahtjeve za uknjižavanje opštinske imovine u javne registre,
– vrši poslove koji se odnose na povrat opštinske imovine,
– izrađuje izjašnjenja, odgovore i druga akta vezana za imovinskopravna
pitanja Opštine,
– u saradnji sa Pravobranilaštvom Republike Srpske učestvuje u
pripremanju potrebne dokumentacije za eksproprijaciju nepokretnosti,
– izrađuje nacrte ugovora o kupovini nepokretnosti,
– priprema i izrađuje normativno-pravna akta koja donosi načelnik, kao
i pojedinačna akta koja donosi načelnik u izvršavanju svojih nadležnosti
propisanih zakonom i Statutom Opštine Šipovo iz oblasti koje ne spadaju u
nadležnosti drugih organizacionih jedinica Opštinske uprave,
– pruža stručnu pomoć, te daje prijedloge i mišljenja načelniku u fazi
rješavanja određenih pravnih pitanja o kojima odlučuje načelnik,
– zastupa Opštinu pred sudovima po ovlašćenju načelnika u predmetima
u kojima po zakonu Pravobranilaštvo Republike Srpske ne zastupa Opštinu
pred sudovima,
– vodi registar sudskih sporova u kojima je Opština tužilac ili tužena
strana (aktivna i pasivna legitimacija),
– priprema prijedloge odgovarajućih podnesaka (izjašnjenja na tužbe,
žalbe, prigovore, odgovore i dr.) na traženje zakonskog zastupnika Opštine,
– pregleda opšte akte javnih preduzeća na području opštine od lokalnog
interesa, na koje daje saglasnost načelnik,
– priprema nacrte odluka u drugom stepenu po žalbama na prvostepena
rješenja Opštinske uprave,
– učestvuje u pripremi prijedloga mišljenja na statut i druga akta javnih ustanova čiji je osnivač Opština,
– priprema odluke i druga akta za potrebe načelnika i Skupštine vezano
za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva,
– izrađuje odluke, zaključke i druga akta koja donese stručni kolegijum načelnika,
– učestvuje u pripremi plana javnih nabavki,
– učestvuje u izradi posebnog dijela tenderske dokumentacije, naročito
ako izrada posebnog dijela tenderske dokumentacije nije u nadležnosti
određenog odsjeka ili službe,
– učestvuje u radu komisije za javne nabavke kao sekretar komisije,
– izrađuje zapisnike o otvaranju ponuda, ocjeni ponuda i sačinjava
preporuku načelniku o izboru dobavljača,
– vrši popis dokumenata u postupku nabavki i po završetku postupka
arhivira predmet nabavke, obavlja i druge poslove iz oblasti javnih nabavki
po nalogu šefa odsjeka,
– vrši i druge poslove po nalogu načelnika i šefa odsjeka,
– za svoj rad odgovoran je šefu odsjeka.
Opis poslova za radno mjesto pod brojem 3:
– u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju vrši prijem
podnesaka, akata i druge pošte u fi zičkom obliku, signira ih i raspoređuje po
organizacionim jedinicama,
– vodi osnovnu evidenciju podnesaka, predmeta i akata po kartotečkom
sistemu poslovanja,
– vrši prijem spisa riješenih predmeta za arhivu i razdužuje ih po
karticama,
– sačinjava izvještaj o upravnom rješavanju,
– vodi rokovnik predmeta,
– vrši i druge poslove u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast,
– ovjerava potpise, rukopise i prepise u skladu sa Zakonom o ovjeravanju
potpisa, rukopisa i prepisa,
– u centru za pružanje usluga građanima obezbjeđuje pružanje
informacija o opštinskim službama, uključujući pružanje savjeta i tehničku
pomoć građanima,
– izdaje formulare i druga dokumenta za koja je ovlašćen, pruža pomoć
pri kompletiranju zahtjeva,
– kada se ukaže potreba, zbog zamjene, povećanog obima posla i
sl., vrši prijem pošte za otpremu i preuzima prispjelu poštu radi daljeg
dostavljanja, o čemu vodi evidenciju, zavodi signirana akta u interne
dostavne knjige i vrši dostavu putem istih ili elektronskim putem kada je
to predviđeno,
– odgovara za zakonitost, blagovremenost i efi kasnost obavljanja
povjerenih poslova,
– sačinjava izvještaj o radu i obavlja druge poslove po nalogu načelnika
odjeljenja,
– za svoj rad odgovoran je načelniku odjeljenja.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44.
i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto pod brojem 1:
1. diplomirani pravnik, visoka stručna sprema, završen četvorogodišnji
studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
2. tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3. položen stručni ispit za rad u upravi,
4. poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 2:
1. diplomirani pravnik, visoka stručna sprema, završen četvorogodišnji
studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
3.7.2019. OGLASNI DIO – Broj 56 III
2. tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3. položen stručni ispit za rad u upravi,
4. poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 3:
1. fakultet društvenog smjera, viša stručna sprema ili završen prvi ciklus
studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,
2. jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3. položen stručni ispit za rad u upravi,
4. poznavanje rada na računaru.
V – Prijava na Javni konkurs
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom
obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici
Opštine Šipovo, a može se preuzeti i u prijemnoj kancelariji Opštinske
uprave Šipovo.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati
potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu
– prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom
traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz
obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se
sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje
dijela opštih uslova Javnog konkursa.
VI – Potrebna dokumenta
Prilikom prijave na Javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do
47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave.
Navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni
konkurs – prijavnog obrasca.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o stečenom visokom obrazovanju (VSS – VII stepen ili prvi
ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS bodova – za radna mjesta pod
rednim br. 1. i 2),
2) diplome o stečenoj višoj stručnoj spremi ili završenom prvom ciklusu
visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova (za radno mjesto pod rednim
brojem 3),
3) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
4) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne
spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim
poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno
iskustvo),
5) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radna mjesta pod br.
1, 2. i 3).
VII – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove
Konkursna komisija obaviće intervju, a o vremenu i mjestu održavanja
usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem
obaviješteni.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao
i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog
konkursa Konkursna komisija odbaciće zaključkom.
VIII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje
Javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da u roku od sedam
dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
sve u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Ukoliko prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze ili Komisija
za sprovođenje Konkursa na osnovu priloženih dokaza utvrdi da kandidat
ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju
osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
IX – Rok za podnošenje prijava
Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
dnevnom listu “Glas Srpske”, na zvaničnoj internet stranici Opštine Šipovo i
oglasnoj tabli JU Zavod za zapošljavanje, Poslovna jedinica Šipovo.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa. Ukoliko Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se
računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostavljati lično u Prijemnoj kancelariji Opštinske
uprave Opštine Šipovo ili poštom, na adresu: Opština Šipovo, Trg patrijarha
srpskog Pavla broj 1, 70 270 Šipovo, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine
Šipovo na neodređeno vrijeme.
Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužena je
Slavica Kozomora, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, kontakt telefon:
050/360-084.
Broj: 01-115-2/19
27.6.2019. godine Načelnik opštine,
Šipovo Milan Kovač, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 18.07.2019

Datum objave: 05.07.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.