fbpx

Prijem 3 radnika Ugljevik

Ovaj oglas je istekao

Opština Ugljevik

Prijem 3 radnika Ugljevik

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), a u vezi sa čl. 77, 78. i 160. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 68. Statuta
Opštine Ugljevik (“Službeni bilten opštine Ugljevik”, broj 7/17) i čl. 8. i 43.
Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih
mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Ugljevik raspisuje

JAVNI KONKURS
I – Za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik:

1. samostalni stručni saradnik za administrativne i opšte poslove, Odsjek
za javne nabavke, investicije i nadzor 1 izvršilac,
2. šef Mjesne kancelarije u Donjoj Trnovi u Odjeljenju za opštu upravu
1 izvršilac,
3. dispečer u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici 1 izvršilac.
II – Opis poslova i zadataka
Opis poslova, kategorija, zvanje i status za upražnjeno radno mjesto iz tačke I Konkursa utvrđeni su u članu 35. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik (“Službeni bilten opštine
Ugljevik”, br. 4/18, 8/18, 10/18, 12/18, 13/18, 3/19, 4/19 i 5/19), i to za radno
mjesto pod tačkom 1. Odjeljak V-8 Odsjek za javne nabavke, investicije i
nadzor, tačka 1, za radno mjesto pod tačkom 2. Odjeljak V-1 Odjeljenje za
opštu upravu tačka 4. i za radno mjesto pod tačkom 3. Odjeljak V-9 Odsjek
za poslove civilne zaštite i teritorijalne vatrogasne jedinice u TVJ tačka 6.
Pravilnika.
III – Mandat
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
IV – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi,
u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16).
V – Posebni uslovi
1. Samostalni stručni saradnik za administrativne i opšte poslove:
– VSS, društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS
bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja
i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi;
2. šef Mjesne kancelarije u Donjoj Trnovi:
– SSS u četvorogodišnjem trajanju, društvenog smjera, najmanje šest
mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni
ispit za rad u opštinskoj upravi, položen ispit za matičare i poznavanje rada na računaru;
3. dispečer u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici:
– najmanje stručna sprema kvalifi kovanog radnika odgovarajuće tehnič- ke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke).
VI – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na sajtu Ministarstva uprave
i lokalne samouprave Republike Srpske i sajtu Opštine Ugljevik, a može se
preuzeti i u šalter-sali Opštine Ugljevik.
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Prilikom podnošenja prijave za učešće na Javnom konkursu kandidat je
dužan da dostavi dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu
Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, kratku biografi ju kandidata
i izjave da kandidat:
a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX Ustava BiH,
b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, ne stariju od šest mjeseci,
c) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa, i
d) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
2. Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:
1) diplome o završenom fakultetu (za radno mjesto pod rednim brojem
1),
2) svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radno mjesto pod rednim
br. 2 i 3),
3) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi (za radno mjesto pod rednim br. 1 i 2),
4) dokaza o položenom ispitu za matičare (za radno mjesto pod rednim
brojem 2),
5) dokaza o radnom iskustvu u traženom stepenu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u
kom periodu je stečeno radno iskustvo (za radno mjesto pod rednim br. 1 i 2),
6) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radno mjesto pod
rednim brojem 2).
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu
studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi. U slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz
diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske
ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće razgovor – intervju s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještine kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje
je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u
roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze
o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji,
ovjerene izjave i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
tražene uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa
rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
Nepotpune, neblagovremene, nerazumljive i nedopuštene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa
Konkursna komisija odbaciće zaključkom.
VIII – Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opštinska uprava
Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića 1, 76 330 Ugljevik, sa naznakom:
Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Ugljevik. Osoba zadužena za davanje obavještenja o Javnom konkursu je
Zdravka Vukašinović, samostalni stručni saradnik za upravljanje ljudskim
resursima, kontakt telefon 055/773-768.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i u dnevnom listu “Blic”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-120-19/19
31.7. 2019. godine Načelnik opštine,
Ugljevik Vasilije Perić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 23.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.