fbpx

Prijem 3 radnika Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske županije/kantona

Na temelju članka 20a. stavak (1) Zakona o radu F BiH („Službene novine FBiH 26/16 i 89/18), članka 2. stavak (2) Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj:0202-02-18-1-3-12781/19 od 30.07.2019. godine, Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj: 0202-02-18-1-3-16241/19 od 02.10.2019. godine, Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj: 0202-02-18-1-3-16470/20 od 09.10.2020. godine Odluke Direktora o potrebi prijemu u radni odnos broj:0703-30-45-8-3-04317/21 od 18.02.2021. godine i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K broj: 0202-02-18-1-3-21655/19 od 23.12.2019. godine Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K objavljuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos u Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije /kantona

Prijem 3 radnika Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske županije/kantona

Na temelju članka 20a. stavak (1) Zakona o radu F BiH („Službene novine FBiH 26/16 i 89/18), članka 2. stavak (2) Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj:0202-02-18-1-3-12781/19 od 30.07.2019. godine, Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj: 0202-02-18-1-3-16241/19 od 02.10.2019. godine, Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj: 0202-02-18-1-3-16470/20 od 09.10.2020. godine Odluke Direktora o potrebi prijemu u radni odnos broj:0703-30-45-8-3-04317/21 od 18.02.2021. godine i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K broj: 0202-02-18-1-3-21655/19 od 23.12.2019. godine Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos u Zavoda zdravstvenog osiguranja

Hercegovačko-neretvanske  županije /kantona

I

Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos sljedećih radnika:

1.    Referent zdravstvenog osiguranja – 1 izvršitelj – u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri ) mjeseca 

Mjesto  rada: Područni ured Konjic

Posebni uvjeti:

 • SSS – IV stupanj
 • jedna (1) godina radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • Informira zainteresirane strane o svim pravima iz zdravstvenog osiguranja, te pruža pomoć stranci/osiguranim osobama
 • Protokolira zaprimljene predmete, priprema za signiranje, zavođenje akata u SW  sukladno odredbama važećeg Pravilnika o uredskom  i arhivskom poslovanju i utvrđene procedure, zaprimanje i razvrstavanje pošte radi otpreme, otprema uz sve popratne radnje
 • Obavlja poslove registracije članova obitelji na zdravstveno osiguranje (prijava, odjava i promjena osiguranja ), evidentiranje potvrda o redovitom školovanu i dr.
 • Kontrolira zaprimljenu dokumentaciju te vrši pripreme za donošenje Rješenja za dragovoljni osnov osiguranja, uključujući i verifikaciju tiskanica Prijava uplaćenih doprinosa za dobrovoljno mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima– JS 3310, čime se potvrđuje točnost navedenih podataka na istoj
 • •    Zaprima zahtjeve,kontrolira, izdaje, evidentira i ovjerava zdravstvene iskaznice (fizički i elektronski), te evidentira uplaćene premije osiguranja u bazu podataka Zavoda osiguranim osobama
 • Kontrolira i verificira Potvrde za ortopedska i druga pomagala  Kontrolira matičnu evidenciju i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te poduzima potrebne aktivnosti
 • Izrađuje i evidentira izdane potvrde o statusu i potvrde o financiranim ortopedskim pomagalima na teret Zavoda
 • Zaprima i obrađuje zahtjeve:

o    obveznika za isplatu naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranih osoba  za refundiranje naknade putnih troškova – obrada podrazumijeva kontrolu: uplaćenih doprinosa, dostavljene dokumentacije, obračun putnih troškova, evidentiranje naknade u bazu podataka o    osiguranih osoba  za refundiranje troškova ortopedskih i drugih pomagala sa Liste ortopedskih pomagala Zavoda (obrada podrazumijeva kontrolu: uplaćenih doprinosa, dostavljene dokumentacije, obračun iznosa u visini sudjelovanja Zavoda, evidentiranje iznosa sudjelovanja u bazu podataka)

 • Kontrolira račune za lijekove i račune za ortopedska pomagala sukladno važećim Naputcima
 • Kontrolira, evidentira i verificira: Prijave/promjene izabranog liječnika unutar 12 mjeseci i Prijave o ozljedi na radu  uključujući formalnu kontrolu zaprimljenih doznaka iz nadležnih domova zdravlja te poduzimanje daljih aktivnosti
 • Obavlja poslove i zadatke iz domena radnog mjesta u skladu s općim aktima Zavoda
 • Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora /rukovoditelja iz domena poslova stručne osposobljenosti u skladu s općim aktima Zavoda

2.  Samostalni stručni suradnik za poslove Upravnog vijeća – 1 izvršitelj – u radni odnos na  neodređeno vrijeme  vrijeme  uz probni rad od 3 (tri ) mjeseca 

Posebni uvjeti:

 • VSS, VII/1 stupanj stručne spreme   ili  visoko obrazovanje drugog ciklusa po Bolonjskom sustavu obrazovanja-društvene znanosti
 • dvije (2) godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • Priprema sjednice  Upravnog vijeća
 • Koordinira i nadzire aktivnosti oko pripreme sjednica  Upravnog vijeća
 • Brine za tehničku pripremu sjednica  Upravnog vijeća
 • Izrađuje i prati izvršenje Programa rada Upravnog vijeća
 • Priprema prijedloge dnevnog reda, vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća
 • Pruža stručnu pomoć Stručnoj službi Zavoda iz domena svog poslovanja
 • Izrađuje pravne akte iz nadležnosti  Upravnog vijeća i direktora
 • Obavlja i druge poslove i zadatke iz domena radnog mjesta u skladu s općim aktima Zavoda
 • Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora/rukovoditelja iz domena poslova stručne osposobljenosti u skladu s općim aktima Zavoda

3. Stručni suradnik za prava iz zdravstvenog osiguranja –1 izvršitelj- u radni odnos na           neodređeno vrijeme uz probni rad  od 3  (tri) mjeseca

Posebni uvjeti:

 • VSS, VII/1 stupanj stručne spreme   ili  visoko obrazovanje drugog ciklusa po Bolonjskom sustavu obrazovanja-društvene znanosti-pravo
 • jedna (1) godina radnog iskustva
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računaru

Opis poslova:

 • daje odgovore na upite osiguranih osoba, kao i davanje stručnih mišljenja i savjeta na zahtjev osiguranih osoba,
 • Vodi Upravni postupak i izrađuje rješenja u I stupnju
 • Izrađuje izvješća po vrstama podnesenih, odobrenih, odbijenih zahtijeva i nastalom financijskom trošku
 • Izrađuje izvješća o radu
 • Obavlja poslove i zadatke iz domena radnog mjesta u skladu s općim aktima Zavoda
 • Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora/rukovoditelja/voditelja  iz domena poslova stručne osposobljenosti u skladu s općim aktima Zavoda

Prioritetne vještine i stavovi za sve kandidate su:

 • Profesionalni razvoj i integritet
 • Inicijativa,promjene,rješavanje problema
 • Timski rad
 • Komunikacija
 • Osobna učinkovitost i usmjerenost k rezultatu

Opći Uvjeti za prijem u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K su:

 • da je državljanin B i H
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta ( samo kandidat koji bude izabran  dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ( samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

II

Osoba koja se kandidira za zaposlenje na radna mjesta iz točke I Odluke treba priložiti sljedeće dokaze:

 • uredno popunjenu pismenu prijavu (na obrascu ”obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen sukladno s  uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu” koji je sastavni dio javnog oglasa)
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom (u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini,dostavlja se dokaz o nostrifikaciji )
 • dokaz o radnom iskustvu
 • obrazac PBA-3-obavještenje o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS), ne starije od 30 dana

Kandidati koji se pozivaju na prioritet pri upošljavanju sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine HNŽ/K broj 6/18) ili na drugi važeći zakon po kojem imaju prioritet u zapošljavanju trebaju dostaviti dokaz  o svom statusu u skladu sa propisom na kojeg se pozivaju.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente.

III

Rok podnošenja  prijave je 15 dana računajući od prvog narednog dana objavljivanja oglasa na  web stranici Zavoda.

Urednom prijavom smatra se prijava  koja je potpisana od strane podnositelja i koja sadrži sve podatke  navedene u obrascu prijave.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih  uvjeta naznačenih u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatratiti. Kandidati koji ispune uvjete iz Oglasa i dostave traženu dokumentaciju podliježu provjeri znanja.

Prijava na javni oglas s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti na čijoj poleđini je kandidat obvezan naznačiti svoje ime, prezime i adresu, a na prednjoj strani  ”Ne otvaraj – Prijava na javni oglas za radno mjesto (obavezno navesti broj i naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje). Prijave se mogu dostaviti osobno putem protokola ili  preporučeno putem pošte na adresu:

Zavod zdravstvenog osiguranja

Hercegovačko neretvanske županije/kantona

Dubrovačka bb

88 000 Mostar

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K zadržava pravo poništavanja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 07.03.2021

Datum objave: 23.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.