fbpx

Prijem 3 stručna saradnika Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo

Prijem 3 stručna saradnika Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/16), a na zahtjev Ministarstva finansija Kantona
Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo

6-1245

Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za plaćanje – 1(jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za računovodstvo – 1(jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za obradu plaća – 1(jedan) izvršilac
01.Opis poslova: priprema postupak otvaranja i zatvaranja transakcijskih računa u poslovnim
bankama; prati promet na svim transakcijskim računima i sačinjava dnevni izvještaj o stanju
na istim; prati ažuriranje i poravnanja bankovnih izvoda i daje smjernice za rješavanje spornih
i poništenih stavki; sačinjava preliminarne izvještaje za plaćanja po grupama i podgrupama,
sređuje evidenciju podataka i uspostavljanja odgovarajućih dokumentacionih materijala;
kontroliše usklađenost prijedloga zaključaka za odobravanje sredstava sa planiranim i
raspoloživim novčanim sredstvima; prekontrolisanu preliminarnu listu plaćanja podnosi
Ministru na odobravanje i na osnovu toga priprema naloge za plaćanje koje podnosi
ovlaštenim licima na ovjeravanje, ovjerene naloge proslijeđuje banci na realizaciju; vrši
plaćanje prema inostranstvu; vrši kontakt s bankama; informiše nadležna ministarstva i
budžetske korisnike o statusu izvršenja plaćanja; izrađuje obavjesti o izvršenim plaćanjima i
iste dostavlja budžetskim korisnicima i strankama; svakodnevno usmeno ili pismeno izvještava
Šefa odjeljenja i Pomoćnika ministra o realizaciji planiranih aktivnosti; učestvuje u poslovima
internet bankarstva u skladu sa definisanim procedurama; na osnovu izvoda banke
kontinuirano kontroliše priliv i odliv sredstava na transakcijskim računima Trezora;
svakodnevno ažurira dokumentaciju u elektronskoj i printanoj formi potrebnu za zatvaranje
transakcijskih računa, poravnanja ,izradu izvještaja, izradu preliminarnih spiskova po grupama
i podgrupama za plaćanje; prati izmjene zakona i ostalih propisa neophodnih za obavljanje
poslova, na koje je raspoređen i primjenjuje iste; učestvuje u izradi programa i planova rada i
izvještaja o radu Odjeljenja; ažurno i uredno vodi i čuva svu dokumentaciju koja se nalazi u
radu i za koju je zadužen u obavljanju poslova, uključujući i dokumentaciju u elektronskoj formi;
u obavljanju svojih poslova i zadataka dužan je da se rukovodi pravilima Etičkog kodeksa;
obavlja i druge poslove po nalogu Šefa odjeljenja i Pomoćnika ministra; za svoj rad odgovara
Šefu odjeljenja i Pomoćniku ministra. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta
obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve
usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO
9001.
02. Opis poslova: Vrši unos faktura i dobavljača ( Obrazac 2,3,4) u Glavnu knjigu i pomoćne
knjige; prije unosa faktura i dobavljača provjerava formalnu i materijalnu ispravnost
dokumentacije, ispravnost kontiranja, raspoloživosti sredstava u budžetu za tu namjenu; kreira
i izrađuje računovodstvene izvještaje iz Glavne knjige i na osnovu njih analizira
računovodstveno stanje, ukupno i po segmentima, potrebno za efikasnije finansijsko
upravljanje; daje instrukcije vezane za ispravke pogrešnih knjiženja i obavlja ispravke uočenih
grešaka, te koordinira sa budžetskim korisnicima i drugim izvršiocima u okviru Odjeljenja
računovodstva u kontekstu potrebnih ispravki uočenih putem izvještaja i analiza;
svakodnevno upoznaje Šefa odjeljenja o stanju i problemima koji se pojavljuju pri obavljanju
poslova i predlaže načine rješavanja istih; izrađuje planove i procjene, pregleda, kontroliše i
knjiži odgovarajuće registre iz pomoćnih i Glavne knjige budžetskih korisnika; u skladu sa
propisanim procedurama otvara i zatvara periode u pomoćnim knjigama; učestvuje u pripremi
izrade i izradi godišnjeg obračuna, prati izmjene zakona i ostalih propisa neophodnih za
obavljanje poslova za koje je zadužen; svakodnevno usmeno ili pismeno, izvještava Šefa
odjeljenja i Pomoćnika ministra o realizaciji planiranih aktivnosti; učestvuje u izradi programa i
planova rada i izvještaja o radu Odjeljenja; ažurno i uredno vodi i čuva svu dokumentaciju koja
se nalazi u radu i obavljanju poslova za koje je zadužen, uključujući i dokumentaciju u
elektronskoj formi; u obavljanju svojih poslova i zadataka dužan je da se rukovodi pravilima
Etičkog kodeksa; obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odjeljenja i Pomoćnika; za svoj rad
odgovara Šefu odjeljenja i Pomoćniku ministra. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog
radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i
primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima
standarda ISO 9001.
03. Opis poslova: Učestvuje u izradi budžeta i DOB-a u dijelu koji se odnosi na plaće i
naknade zaposlenih; sarađuje sa pomoćnim operativnim centrima u vezi obračuna plaća;
izrađuje reklamacije na dokumentaciju koja nedostaje za obračun plaća i naknada i o tome
obavještava lica na koje se dokumetacija odnosi; vrši analize i izradu izvještaja o plaćama;
priprema informacije i druge stručne i analitičke materijale u vezi centralizovanog načina
obrade plaća, na osnovu podataka iz oblasti obračuna plaća i naknada budžetskih korisnika;
po potrebi kontaktira sa budžetskim korisnicima u vezi obračuna plaća; priprema odgovore na
upite i dopise budžetskih korisnika u vezi obračuna plaća; kontaktira sa bankama u vezi isplate
plaća i drugih naknada korisnika budžeta; prati izmjene zakona i ostalih propisa iz oblasti plaća
i naknada; učestvuje u izradi programa i planova rada i izvještaja o radu Odjeljenja;
svakodnevno usmeno ili pismeno izvještava Šefa odjeljenja o realizaciji planiranih aktivnosti;
ažurno i uredno vodi i čuva svu dokumentaciju koja se nalazi u radu do arhiviranja, uključujući
i dokumentaciju u elektronskoj formi; u obavljanju svojih poslova i zadataka dužan je da se
rukovodi pravilima Etičkog kodeksa; obavlja i druge poslove po nalogu Šefa odjeljenja i
Pomočnika ministra; za svoj rad odgovara Šefu odjeljenja i Pomoćniku ministra.U obavljanju
poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta
Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja
kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u
Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to za:
Poziciju 01.
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen ekonomski fakultet,
– jedna godina radnog staža u struci,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 02.
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen ekonomski fakultet,
ili fakultet za menedžment i turizam,
– jedna godina radnog staža u struci,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 03.
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen ekonomski fakultet,
– jedna godina radnog staža u struci,
– poznavanje rada na računaru,
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz
o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI
KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7 , 71000 SARAJEVO
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, sa pozivom na broj: 887/19)”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 14.11.2019

Datum objave: 31.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.