fbpx

Prijem 4 državna službenika Općina Kiseljak

Ovaj oglas je istekao

Općina Kiseljak

Prijem 4 državna službenika Općina Kiseljak

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Kiseljak, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kiseljak

5 / 796

Radna mjesta:
01. Rukovoditelj službe – pomoćnik općinskog načelnika u Službi za gospodarstvo,
urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršitelj
02. Rukovoditelj službe – glavni općinski inspektor u Službi za inspekcijski nadzor
(inspektorat) – 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni suradnik za komunalnu naknadu u Službi za gospodarstvo, urbanizam,
zaštitu okoliša i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršitelj
04. Tajnik Općinskog vijeća – 1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova: rukovodi Službom sa ovlaštenjima: da raspoređuju poslove i zadatke na
službenike i namještenike Službe, da utvrđuju prioritet u obavljanju poslova i zadataka, da
daju upute i objašnjenja za rad i da nadziru rad službenika i namještenika, te koordiniraju
rad u Službi, da predlažu poslove i zadatke za godišnji program rada Jedinstvenog
općinskog organa uprave i da utvrđuju mjesečne ili tromjesečne planove rada Službe kojom
rukovode, da daju prijedloge iz oblasti rada Službe za izvještaj o radu Jedinstvenog
općinskog organa uprave, da osiguravaju zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje svih
poslova iz nadležnosti Službe, da redovno (svakodnevno) i tjedno upoznaju općinskog
načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti službi i da predlažu
načelniku poduzimanje određenih mjera za rješavanje postojećih problema u radu službi u
cilju osiguranja uvjeta za pravilno i zakonito obavljanje svih poslova iz nadležnosti službe,
da postupaju po zahtjevima općinskog načelnika koji se odnose na obavljanje poslova iz
nadležnosti Službe; i neposredno vrši slijedeće poslove: organizira vršenje svih poslova iz
nadležnosti Službe; raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje im
upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih
poslova iz nadležnosti Službe; redovno upoznaje općinskog načelnika o stanju i problemima
u svezi vršenja poslova iz nadležnosti u Službi, predlaže poduzimanje potrebnih mjera; vrši
najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; priprema plan godišnjih odmora i donosi rješenja
za ista u Službi; predlaže poduzimanje propisanih zakonskih postupaka zbog povrede radne
dužnosti, etičkog kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada državnih službenika i
namještenika; utvrđuje prijedlog ocjena rada za službenike i namještenike; stara se o
osiguranju stručnog usavršavanja za službenike i namještenike; prima stranke i daje
određena pojašnjenja u svezi određenih problema iz nadležnosti rada Službe; organizira i
uspostavlja određenu suradnju sa drugim općinskim, međuopćinskim, kantonalnim,
federalnim službama, organima, organizacijama, institucijama i nevladinim organizacijama
i udrugama, međunarodnim organizacijama i dr.; priprema programe i planove za općinski
proračun; inicira pripremu i izradu nacrta odluka za općinsko vijeće iz nadležnosti Službe;
vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe koje odredi općinski načelnik.
02. Opis poslova: u rukovođenju Službom ima sljedeća ovlaštenja: da organizira vršenje
svih poslova iz nadležnosti Službe; da raspoređuje poslove na inspektore, državne
službenike i namještenike koji se nalaze u Službi; da utvrđuje mjesečne i tromjesečne
planove rada inspekcijskog nadzora i da osigurava realiziranje planirane inspekcije; da
neposredno rukovodi inspekcijom na terenu i osigurava zakonito, stručno i blagovremeno
obavljanje svih planiranih zadataka; da ostvaruje odgovarajuću suradnju sa tajnikom uprave
i sa pomoćnicima općinskog načelnika u pitanjima koja se odnose na vršenje poslova
inspekcijskog nadzora; da ostvaruje odgovarajuću suradnju sa inspekcijom Kantona
Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona i odgovarajućom inspekcijom Federacije u
pitanjima od zajedničkog interesa; da osigura vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe
kojom rukovodi i zahtjeva općinskog načelnika koji se odnose na poslove iz nadležnosti
Službe; za svoj i rad Službe kojom rukovodi neposredno odgovara općinskom načelniku i
neposredno vrši sljedeće poslove: rukovodi poslovima koji se odnose na inspekciju nad
sprovođenjem zakona, drugih propisa i općih akata; ostvaruje suradnju sa inspekcijama na
kantonalnoj i federalnoj razini; planira i neposredno na terenu organizira vršenje
neposrednog inspekcijskog nadzora i u vršenju tih poslova odlučuje o pitanjima za koja je
zakonom ovlašten; donosi programe i planove obavljanja inspekcijskog nadzora za općinu;
vodi evidencije o općinskim inspektorima; vodi evidencije o službenim iskaznicama
općinskih inspektora; donosi program obuke za općinske inspektore; podnosi izvješće o
svom radu općinskom načelniku i općinskom vijeću; vrši nadzor nad sprovođenjem zakona
i propisa na zaštiti okoliša i prirodnih resursa; provjerava sve dokumente koji se nalaze u
pogonima i postrojenjima,uzima uzorke i provodi mjerenja; donosi rješenja u kojima nalaže
rokove za otklanjanje nedostataka sa aspekta zaštite okoliša, prirodnih resursa, zraka, vode,
buke i prirode; obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom.
03. Opis poslova: sudjeluje u izradi prijedloga općinskih propisa iz oblasti komunalne
djelatnosti; sudjeluje u izradi programa i planova iz oblasti komunalne djelatnosti; vodi i
ustrojava evidenciju stambenog i poslovnog prostora na području općine iz oblasti
komunalne djelatnosti; utvrđuje činjenice, vrši obračun i obavlja sve potrebne tehničke
poslove koji prethode donošenju rješenja o određivanju naknade za korištenje građevinskog
zemljišta; sačinjava i ažurira bazu podataka o komunalnoj naknadi; vodi registar obveznika
komunalne naknade; prati kontrolu naplate komunalne naknade; šalje opomene za
neplaćenu komunalnu naknadu i pokreće postupak prisilne naplate; sačinjava izvješća;
surađuje sa Službom za financije, proračun i poslove riznice; na osnovu općinskih službenih
evidencija sačinjava i uvidom na terenu ažurira elektronsku bazu podataka potrebnu za
obračun komunalnih naknada; vrši obračun komunalne naknade, komunalne takse i dostavu
zaduženja vlasnicima stambenih i poslovnih prostora; vrši obračun i drugih naknada
(prekopa javnih površina, zakupa, korištenja zemljišta i druge) u skladu sa općinskim
odlukama; priprema tendersku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama iz
nadležnosti službe te sudjeluje u izradi pratećih akata za istu; odgovoran je za zakonito i
ažurno vršenje poslova na dnevnoj i mjesečnoj osnovi; podnosi pisana izvješća Općinskom
načelniku i Općinskom pravobraniocu o izvršenim dnevnim telefonskim i pismenim
opomenama za plaćanje potraživanja, kao i o naplaćenim potraživanjima na osnovu
poduzetih mjera sa odgovarajućim prijedlozima i sugestijama; odgovoran je za zakonito i
ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi; vrši i druge poslove po nalogu
šefa odjela.
04. Opis poslova: obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad Općinskog vijeća,
Kolegija Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća Kiseljak; pomaže vijećnicima u
ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika u Vijeću; preuzima od predsjednika prijedloge
upućene Vijeću i daje ih na daljnju obradu odgovarajućim službama; sudjeluje u pripremi
sjednica Općinskog vijeća, prati realizaciju odluka, rješenja i zaključaka, te drugih akata
Općinskog vijeća; sudjeluje u pripremi sjednica Kolegija i radnih tijela prati realizaciju akata
Kolegija i radnih tijela Općinskog vijeća Kiseljak; obavlja poslove vezane za organizaciju i
održavanje sjednica; obavlja poslove vezane za dostavu i objavu akata donesenih na
sjednicama Vijeća, kao i dostavljanju zaključaka Vijeća nadležnim organima radi njihovog
provođenja; obavlja poslove vezane za financijsku i pravno-tehničku obradu akata vezanih
za rad i poslovanje Vijeća; nadzire pravovremenu dostavu Vijeću izvješća, zatim dostavu
mišljenja i amandmana dostavljenih od radnih tijela, vijećnika i Općinskog načelnika; vodi
evidencije i čuva originale propisa i drugih općih akata Općinskog vijeća i stara se o njihovom
blagovremenom objavljivanju; vodi evidenciju akata poslovanja i čuva dokumentaciju o radu,
prati realizaciju izvršenja strateških ciljeva razvoja općine; vodi evidenciju o aktivnostima
općinskih vijećnika i ostalih ovlaštenih predlagača; uspostavlja suradnju s drugim općinskim
vijećima, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se tiču
rada Općinskog vijeća; uređuje elektronsku bazu podataka Općinskog vijeća; obrađuje
podatke i stara se o rokovima koji se moraju poštovati za prezentiranje podataka na Web
stranici, Internetu i Info-pultu općine; uređuje Službeno glasilo Općinskog vijeća; obavlja i
druge stručne i administrativne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim
propisima koji su mu dati u nadležnost; Tajnik općinskog vijeća za svoj rad odgovara
Općinskom vijeću i općinskom načelniku.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
Radno mjesto 01:
– VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja, diploma tehničkih fakulteta (građevinski, arhitektonski, strojarski, tehnološki,
prometni i dr.), društveni: (pravna i upravna struka, ekonomski, fakultet političkih
znanosti),
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Radno mjesto 02:
– VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja, tehnički fakulteti (građevinski, arhitektonski),
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Radno mjesto 03:
– VSS-VII stupanj, pravni fakultet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja, pravnog ili upravnog smjera
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Radno mjesto 04:
– VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja društveni smjer,
– najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati, za stručnog suradnika (pozicija 03.), koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom
SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Kiseljak sa pozivom na broj: 5/796“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 26.11.2019

Datum objave: 15.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.