fbpx

Prijem 4 nastavnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Branko Ćopić“ Banja Luka

Prijem 4 nastavnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
Republika Srspka
Javna ustanova Osnovna škola
„Branko Ćopić“ Banja Luka
Miše Stupara 24

raspisuje:

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – jedan izvršilac
2. Nastavnik matematike, nepuna norma 4 časa na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu- jedan izvršilac
3. Nastavnik fizike, nepuna norma 4 časa na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu -jedan izvršilac
4. Nastavnik pravoslavne vjeronauke 6 časova na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, sa radnim iskustvom -jedan izvršilac

Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu , uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača , a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
POTREBNA DOКUMENTACIJA:
Prijava na konkurs sa potpisom kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kratkom biografijom uz naznačenje adrese prebivališta, broja telefona i spiska priložene dokumentacije
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
-ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava – Škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica prvosnažno osuđenih za krivična dijela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece- Škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa
-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i to:

-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1. 2. 3. i 4. obaviće se testiranje u utorak, 27.avgusta 2019.godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama škole.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 1.2. i 4. obaviće se u utorak, 27.avgusta 2019. godine u 10,00 časova u prostorijama škole, a intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 3. biće obavljen u utorak 27.avgusta 2019.godine u 11,00 časova u prostorijama škole.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata komisija neće razmatrati
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intrvjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa dokumentacijom i naznakom „Za konkurs“ dostaviti na sljedeću adresu škole.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.