fbpx

Prijem 4 nastavnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka

Prijem 4 nastavnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU CENTAR“ZAŠTITI ME“
Ul.Poljokanov park bb
78000 Banja Luka

raspisuje

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

I Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme kako slijedi:

1. Nastavnik stručno-teoretske nastave za nastavni predmet Osnovi turizma i ugostiteljstva u struci ugostiteljstvo i turizam, za zanimanje kuvar – nepuna norma od 2 časa stručno-teoretske nastave, 1 izvršilac – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla, do 30.06.2020. godine;
2. Nastavnik stručno-teoretske nastave u struci poljoprivreda i prerada hrane za zanimanje cvjećar-vrtlar – nepuna norma od 4 časa stručno-teoretske nastave, 1 izvršilac – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla, do 30.06.2020. godine;
3. Vjeroučitelj islamske vjeronauke – nepuna norma od 1 čas nastave, 1 izvršilac – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla, do 30.06.2020. godine;
4. Nastavnik u osnovnoj školi, sa punim radnim vremenom, 1 izvršilac – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika do povratka radnika sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti i posebni uslovi:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu , ispunjavaju i uslove propisane:
za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2. i 3. uslove propisane članom 104. stav 1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ;
za radno mjesto pod brojem 4. uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitačai Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Prijem radnika će se vršiti:
-za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2. i 3. u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ;
-za radno mjesto pod rednim brojem 4. u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Кriterijumi za bodovanje kandidata:
-prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
-vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
-rezultati ostvareni na testu,
-rezultati ostvareni na intervjuu i
-dužina radnog staža.

Кandidati su dužni uz potpisanu prijavu na konkurs u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa, kao i radno mjesto na koje se konkuriše priložiti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
-ovjerenu foto-kopiju diplome:

-za radno mjesto pod brojem 1: o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: diplomirani ekonomista ( VSS ); diplomirani turizmolog ( VSS ); diplomirani menadžer turizma ( VSS );

za radno mjesto pod brojem 2: o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno sljedeće stručno zvanje: diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu ( VSS );

za radno mjesto pod brojem 3: o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju – teološki fakultet, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ( VSS );

za radno mjesto pod brojem 4: o završenom prvom ciklusu studijskog programa sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u kojoj je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: -diplomirani defektolog – oligofrenolog ( VSS ); profesor specijalne edukacije i rehabilitacije – smjer razvojni poremećaji ( VSS ); diplomirani edukator i rehabilitator ( VSS );
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

Za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2. i 3. ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa;
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2. i 4, odnosno uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova vjeroučitelja za radno mjesto pod rednim brojem 3;
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
-uvjerenje o državljanstvu;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u stručnoj spremi traženoj konkursom;
-uvjerenje ranijeg poslodavca o radnom stažu, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu u skladu sa članom 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane Zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Кandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:
ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju obaviće se dana 04.09.2019. godine u prostorijama JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, na adresi Poljokanov park bb, Banja Luka, sa početkom u 12,00 časova. Centar će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole. Кandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV Rok za podnošenje prijava kandidata je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka sa naznakom „Za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.