fbpx

Prijem 4 nastavnika JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina

Prijem 4 nastavnika JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina
Кarađorđeva 5, tel.: 055/206-382, e-mail: ms011@skolers.org
Broj : 650/20

Na osnovu člana 106. stav 1. i člana 132.stav 3. tačka 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 41/18 i 35/20) JU Muzička škola “Stevan Stojanović Mokranjac” Bijeljina objavljuje :

К O N К U R S
Za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik gitare, 12 časova redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2021, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
2. Nastavnik audiovizuelne tehnike, 1 čas redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 3 časa redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 čas redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik RS“ broj 41/18), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12, 80/14 i 83/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik RS“ broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 108. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“, broj 24/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

Кandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 108. stav (6) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS“, broj 24/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to:
1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
2) uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 23.09.2020. u 10,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, obaviće se test, a u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Кandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, Кarađorđeva 5, 76300 Bijeljina.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 17.09.2020

Datum objave: 09.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.