fbpx

Prijem 4 nastavnika JU OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj “ Trebinje

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj “ Trebinje

Prijem 4 nastavnika JU OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj “ Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj “ Trebinje
J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 20 časova u nastavi, na neodređeno vrijeme…………..1 izvršilac
2. Nastavnik razredne nastave, voditelj u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine, 20 sati sedmično……………..1 izvršilac
3. Nastavnik engleskog jezika, 10 časova u nastavni, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine……………1 izvršilac
4. Nastavnik biologije, 4 časa u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine………………1 izvršilac

■ Na sva radna mjesta primaju se kandidati sa radnim iskustvom od godinu dana i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 104. stav (6) („Službeni glasnik RS“ br. 44/17, 31/18, 84/19,35/20,63/20).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16, 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17,31/18, 84/19), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14,76/15), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18, 26/19).
Uz POTPISANU PRIJAVU od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome, stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti priznate),
■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
4.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
5. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8. Uvjerenje o radnom iskustvu od godinu dana na poslovima za koje podnose prijavu,
9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
10 . Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.
– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

■ TESTIRANjE I INTERVJU kandidatata obaviće se u PETAK, 30.10.2020. godine u prostorijama Škole prema sljedećem rasporedu:
• Nastavnik FIZIČKOG VASPITANjA i nastavnik BIOLOGIJE: TEST U 08:00 ČASOVA, INTERVJU U 09:00 časova,
• Nastavnik ENGLESKOG JEZIKA i nastavnik RAZREDNE NASTAVE – voditelj u produženom boravku, – TEST U 10:00 časova, INTERVJU – U 11:00 časova,

■ Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli Škole.
• Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
• Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:
JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj “ Trebinje, Oktobarska br.1
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 22.10.2020

Datum objave: 16.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.