fbpx

Prijem 4 nastavnika JU OŠ „Srbija“ Pale

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Srbija“ Pale

Prijem 4 nastavnika JU OŠ „Srbija“ Pale

OPIS RADNOG MJESTA
Broj: 02.1/0335-2-34/20
JU OSNOVNA ŠКOLA “SRBIJA”
PALE

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Repiblike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 74/18 i 26/19) direktor škole raspisuje:

КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Školski bibliotekar – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,
2. Profesor razredne nastave – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,
3. Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac, 7 časova norme sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine,
4. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac, 12 časova norme sedmično, na neodređeno vrijeme

U radni odnos po tačkama 1, 2 i 4 primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. U radni odnos pod tačkom 3 prima se lice bez radnog iskustva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 44/17, 31/18,84/19, 35/20 i 63/20).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
*Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjereljem o državljanstvu,
*Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
*Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
*Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
*Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem *Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
-Diploma o završenom prvom cikklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitnoobrazovnom procesu za kandidate koji konkurišu na radna mjesta pod tačkama 1, 2 i 4,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 06.10.2020. godine, sa početkom u 08:00 časova, a intervju će se obaviti istog dana sa početkom u 09:30 časova u prostorijama JU OŠ „Srbija“ Pale.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intrvju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole .
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ‘’Prijava na konkurs’’ na adresu Škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.