fbpx

Prijem 4 nastavnika Šiprage

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Petar Кočić“

Prijem 4 nastavnika Šiprage

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Petar Кočić“
Šiprage bb, 78224 Šiprage
raspisuje

К O N К U R S
OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik likovne kulture, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova nedjeljno, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine (u Matičnoj školi Šiprage 5 časova i u Područnoj školi Grabovica 3 časa),
2. Nastavnik njemačkog jezika, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa nedjeljno, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine u Područnoj školi Grabovica.
3. Nastavnik matematike, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa nedjeljno, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine u Područnoj školi Grabovica.
4. Nastavnik razredne nastave, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu(Službeni glasnik RS broj:1/16). ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS broj:44/17, 31/18). , Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Službeni glasnik RS broj:74/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju –lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena tačna adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje da je državljanin RS i BiH,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban , da je psihičko sposoban, koje ne može biti starije od šest mjeseci, prilažu samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, škola će pribaviti za izabrane kandidate nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5.Uvjerenje o podacima iz posenog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
7.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme se preračunava u puno radno vrijeme,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.
Tri dana akon zaključivanja konkursa spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkusra škola će istaketi na oglasnoj tabli škole.
Testiranje i intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u Matičnoj školi u Šipragama 23.08.2019. godine sa početkom 10;00 časova.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a kandidat koji se ne pojavi na zakazani intervju i testiranje smatraće se da je odustao od prijve na konkurs.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije škole ili poštom na adresu: JU Osnovna škola „Petar Кočić“ , Šiprage bb., 78224 Šiprage.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.