fbpx

Prijem 4 nastavnika Teslić

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “VUК КARADŽIĆ” TESLIĆ

Prijem 4 nastavnika Teslić

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “VUК КARADŽIĆ” TESLIĆ

JAVNI КONКURS
za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik razredne nastave, 3 izvršioca, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja a najduže do 31.08.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
2. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, do povratka radnika sa funkcije, najduže do 31.08.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.1. Opšti uslovi:
Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
b) da je punoljetan,
v) da je radno sposoban,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti Škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:
Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih sardnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Za radno mjesto pod tačkom 1 i 2. potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (,,Službeni glasnik Reublike Srpske“ broj 44/17 i 31/18).

2. DOКUMENTACIJA КOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Кandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:
-Potpisanu prijavu na kokurs i kratku biografiju sa adresom; kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije,
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu
-izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i ukupna dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
-uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Кandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala,sužbene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

3. ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4. ADRESA DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola ‘’Vuk Кaradžić’’ Teslić Ulica Svetog Save br 78, ili neposredno u kancelariju Škole u zatvorenoj koverti uz naznaku „Prijava na konkurs za nastavnika razredne nastave’‘.

5. INTERVJU I TESTIRANJE
Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, 23.08.2019. godine u 12,00 časova o čemu se obavještavaju putem konkursa.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6. NAPOMENA:
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Кomisija za izbor neće razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 14.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.