fbpx

Prijem 4 nastavnika

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR KOČIĆ“ BRODAC-BIJELjINA

Prijem 4 nastavnika

OPIS RADNOG MJESTA

1. Nastavnik razredne nastave………………………….. 1 izvršilac,na određeno vrijeme – pripravnik
2. Nastavnik biologije……………………………………..1 izvršilac na 18 časova redovne nastave,na određeno vrijeme –pripravnik
3. Nastavnik fizike……………………………………. 1 izvršilac na 10 časova redovne nastave,na neodređeno vrijeme- pripravnik
4. Nastavnik hemije……………………………………….. 1 izvršilac na 10 časova redovne nastave,na neodređeno vrijeme sa iskustvom – položen stručni ispit

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu – Prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/07) svi prijavljeni kandidati moraju ispunjavati
i posebne uslove iz člana 105. stav 1. tačka (a )Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08,71/09,104/11 i 33/14) i uslove o vrsti stručne
spreme nastavnika i stručnih saradnika propisanih Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 , 86/10 i 25/14 i 76/15).

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati prilažu sljedeća dokumenta:

I –Opšti uslovi
Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o
državljanstvu,
Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom
lične karte,
Da je radno sposoban,što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest
mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije
zasnivanja radnog odnosa,
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva
ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog
nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

II –Posebni uslovi
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje
visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci
o prosjeku ocjena,
Pod tačkom 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
Uvjerenje ranijeg poslodavca o radnom iskustvu u struci,
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih
lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o
utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike
Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o
utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o
utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,
ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Svi kandidati su dužni priložiti ovjerene fotokopije dokumenata i isti neće biti vraćani.
Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i dnevnom listu „Glas Srpske“.
Kandidat,potpisanu prijavu na konkurs sa adresom prebivališta,telefonskim brojem i dokazima o
ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu: JU OŠ „Petar Kočić“ Brodac,76313, ili lično donosi
u sekretarijat škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se naknadno pozivati na test i intervju.
Ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se kao da su odustali od konkursa.
Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumenta neće se uzimati u razmatranje.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju u sljedećim
terminima:
Testiranje kandidata obaviće se dana 02.11.2015. godine sa početkom u 11,30 časova.
Intervju sa kandidatima obaviće se istog dana, 02.11.2015.godine,odmah nakon završenog testiranja
Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o Odluci o prijemu.
Za sve dodatne informacije zainteresovni kandidati mogu se obratiti lično ili putem
telefona na broj: 055/321-066.

REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA USTANOVA
OSNOVNA ŠKOLA „PETAR KOČIĆ“
B R O D A C – B I J E Lj I N A
76313 Brodac, telefon-faks: 055/321-066, e-mail: os134@spinter.net

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: ..

Datum objave: 22.10.2015