fbpx

Prijem 4 profesora JU Tehnička škola Banjaluka

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnička škola Banjaluka

Prijem 4 profesora JU Tehnička škola Banjaluka

OPIS RADNOG MJESTA
JU TEHNIČKA ŠKOLA
Đure Daničića 2A
78000 Banja Luka

Raspisuje:

J A V N I K O N K U RS
ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

1. profesor matematike – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/22 godine, tj. do 31.08.2022. godine, pripravnik
2. profesor matematike – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom
3. profesor stručno – teoretske nastave za saobraćajnu struku (diplomirani inženjer saobraćaja, smjer drumski saobraćaj) – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom,
4. profesor matematike – 1 izvršilac, 13 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS („Sl.gl.RS“ br. 01/16 i 66/18), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl.gl. RS“ br. 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19).
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:
-prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše,
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta 2, 3 i 4,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostavrenog radnog staža po vrstama posla)
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

Napomena:
U skladu sa čl. 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl.gl. RS“ br. 41/18, 35/20 i 92/20), na upražnjeno radno mjesto, gdje je raspisan konkurs sa položenim stručnim ispitom, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zanivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnađno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl. RS“ broj 24/19).
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU TEHNIČKA ŠKOLA, ul. Đure Daničića 2A, Banja Luka , sa naznakom „Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta“.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Intervju i testiranje sa kandidatima, održaće se dana 22.09.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 16.09.2021

Datum objave: 08.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.