fbpx

Prijem 4 profesora Strojice

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Rade Marijanac“ Strojice

Prijem 4 profesora Strojice

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA ŠIPOVO
JU OSNOVNA ŠКOLA „RADE MARIJANAC“ STROJICE

КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor/nastavnik fizike, 6 (šest) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2020. godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
2. Profesor/nastavni hemije, 4 (četiri) časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2020. godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
3. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja, 4 (četiri) časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2020. godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
4. Profesor/nastavnik italijanskog jezika, 8 (osam) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.08,.2020. godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18), i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18 i 26/19), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104 i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) i članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakomom.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
3.da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti strije od šest mjeseci i koje prilaže samo kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;
5.da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom o stečenom stručnom zvanju;

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine ili ekvivalent;
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
3. Uvjerenje o državljanstvu;
4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta od tačke 1. do tačke 4.)
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža.
7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola „Rade Marijanac“, Strojice, 70273 Strojice.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 26.08.2019. godine (ponedjeqak) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.