Prijem 4 radnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI raspisuje konkurs za

Prijem 4 radnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
I NAZIV RADNOG MJESTA:

1.SUDIJSКI ASISTENT …………………….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

2.КURIR ………………………………………… 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

3.NOĆNI ČUVAR…………….………………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

4.SPREMAČICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE……. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

II OPIS POSLOVA:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
prilikom preuzimanja predmeta od referenta za upravljanje predmetima iz pisarnice Suda stavlja datum i paraf na listu za iznošenje predmeta kao dokaz da je preuzeo odgovarajuće spise za naredni dan, za sudiju kod kojeg je raspoređen kao asistent,
nakon postupanja po zadacima, lično vraća u pisarnicu sve CMS predmete ( osim onih koje je sudija zadržao radi izrade odluke ) referentu za upravljanje predmetima ( stavlja u fah sudije ), a pripremljenu poštu za otpremu predaje referentu za otpremu pošte,
vraćene predmete u pisarnici mora preuzeti referent za upravljanje predmetima,
vrše asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem, daktilografske poslove po diktatu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,
učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima,
postupa po naredbama sudija i stručnih saradnika u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava Suda, veže podneske putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu,
vrši sravnjenje izvršenih prepisa i otklanja eventualno uočene greške u kucanju,
popunjava odgovarajuće obrazce – rješenja o naknadama troškova svjedocima i sudijama porotnicima, kao i pozive sa uplatnicom za plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka, paušala i sudske takse,
blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal od ekonoma u Sudu,
uredno vodi dnevnik rada, po obavljenim poslovima u toku dana,
obavlja i druge poslove po nalogu sudije, Sekretara suda i rukovodioca za administrativno – tehničke poslove.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

vrši unutrašnju i spoljnu dostavu pošte i sudskih pismena,
vrši dostavu sudskih pismena prema uputstvu datom od strane rukovodioca Odsjeka u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku,
vrši razvrstavanje i razduživanje kurirskih dostavnica o uručenim sudskim pismenima prethodnog dana,
vodi evidenciju o urednom povratu dostavnica, kao i o urednoj dostavi sudskih pismena,
vrši očitavanje bar coda sa dostavnica o urednoj dostavi pismena i i vrši štampanje listinga,
vrši upisivanje dostavnica u knjigu zaduženja, koje se ne nalaze u CMS programu,
vrši prijem stranaka i uručuje im sudska pismena po ostavljenim obavijestima od strane kurira na terenu,
po potrebi prenosi materijal i inventar za potrebe Suda,
obavlja i druge pomoćno – tehničke poslove po nalogu sekretara Suda i rukovodioca službe.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

vrši fizičko obezbjeđenje objekta i uređaja u Sudu u toku noći,
zaključava ulazne kapije i ne dozvoljava pristup nepozvanim licima u dvorište Suda,
povremeno u toku noći vrši obilazak zgrade Suda i dvorišta,
vodi uredno knjigu noćnog dežurstva i zapažanja u toku dežurstva,
obavlja i druge poslove operativno – tehničke prirode po nalogu sekretara Suda i rukovodioca službe.

Za radno mjestom pod rednim brojem 4:

vrši svakodnevno čišćenje i uredno održavanje svih prostorija u zgradi Suda,
zaključava ulazna vrata nakon izlaska stranaka i radnika Suda,
redovno čišćenje i održavanje u ispravnom stanju mokrih čvorova u Sudu,
osigurava da su poslije završetka radnog vremena sve prostorije u zgradi zaključane, oticanje vode zatvoreno i električni uređaji isključeni,
blagovremeno obavještava šefa o svim kvarovima u zgradi Suda i na sredstvima sa kojima rukuje,
obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Suda i rukovodioca službe.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

-SSS – završena gimnazija, ekonomska, upravna, ili druga srednja škola društvenog ili tehničkog smjera – IV stepen stručne spreme,
-6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
-položen stručni upravni ispit,
-dobro poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

– VКV radnik ili završena srednja škola – III stepen stručne spreme,
– 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

-КV radnik ili završena srednja škola – III stepen stručne spreme,
-6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
-položen stručni upravni ispit.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4:

-NК radnik, završena osmogodišnja škola.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

– diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 6 mjeseci,
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak – ne starije od 6 mjeseci,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.),
– dokaz o traženom radnom iskustvu (za radna mjesta pod rednim brojem: 1. 2. 3.),
– dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Кomisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI, ul. Vladike Platona br. 2
sa naznakom: -ZA КONКURS –

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_4_radnika_-_osnovni_sud_u_banjoj_luci/

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 13.12.2018

Datum objave: 05.12.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.